İşlevselcilik (Functionalism)

İşlevselcilik, Sosyal Bilimlerde özellikle Sosyoloji ve Sosyokültürel Antropoloji disiplinlerinde esas olarak enderinde bireysel biyolojik gereksinimleri yerine getirme temelinde ortak çareler arayarak tesis edilmiş olan...

Uluslararası Hukukta Toprak Edinme Yöntemleri

Uluslararası hukuka göre bir devletin ülkesel egemenliğine tabi olan ülkeler ile sahipsiz ülkeler farklı yöntemlerle kazanılabilir, devredilebilir veya terk edilebilir. ...

Çok taraflılık (Multilateralism)

“Çok taraflılık” (multilateralism) kavramı uluslararası ilişkiler yazınında gittikçe artarak gündeme gelen, ancak çoğu zaman muğlâklık içeren, adı çok geçse de, disiplindeki çalışmalarda çokça merkez...

Etnisite (Ethnicity)

Etnisitenin siyasi bir kavram olarak “1953’teki ilk kullanımı, Amerikan sosyolog David Riesman’a atfedilir”. Bir kavram olarak “etnik”in ilk olarak 1953’te kullanımına karşın kavram, özellikle...

Ayrılma (Secession)

Uluslararası alanda ayrılma (secession) talebinde bulunan etnik gruplar, bu isteği self-determinasyon hakkına istinaden gerçekleştirirler. Self-determinasyon hakkı asıl olarak sömürge yönetimi döneminde gündeme gelmiştir. Bu...

Genel ve Bölgesel Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk, devletlerin birlikte yerine getirme zorunluluğu hissettiği; uluslararası kuruluş ve örgütlerin oluşturulmasını ve onların kendi aralarında, devletlerle ve şahıslarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar...

Çok Uluslu Şirketler (Multinational Corporations)

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları adı verilen bu yatırımlarda, yabancı ülkedeki fiziki sermayeye sahip olan ve bunu işleten firmalara çok uluslu şirket adı verilir. Çok...

Ticaret Bloğu

Ticaret bloğu dediğimiz kavram, özellikle ortak çıkar ya da kültürel bağları olan ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası örgütlerin bir parçası olarak ortaya çıkan...

Nükleer Silahların Kötü Kişilerin Eline Geçmesi (Loose Nukes)

Nükleer enerji konusundaki argümanlar Nükleer enerjinin yaygınlaşmasının en önemi sebebi, nükleer enerjinin üretilmesi için gerekli olan uranyumun karada ve deniz sularında bol miktarda bulunmasıdır....