Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Bir Kadın Örgütlenmesi Örneği: Bacıyân-ı Rum

0
Özet Bacıyân-ı Rum, yani Anadolu Bacıları, Selçuklu Hükümdarlığı döneminde Ahilik teşkilatı içerisinde yapılanmış, Anadolu’da göçmen Türkmen hanımların oluşturduğu bir kadın örgütüdür ve örgütün kurucu lideri...

Soğuk Savaş Döneminde Oluşan ve Gelişen İttifak: NATO ve Türkiye

0
  Özet  Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II.Dünya Savaşı’nın galip devletleri idi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra sistem bir kez daha değişime uğramıştı, ve yeni...

STK’ların Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Etkisi

0
ÖZET Bugün artık demokraside siyasal sistemlerin gelişmişliği ve demokratikliği, vatandaşların karar süreçlerine katılımıyla da yakından ilgilidir. Klasik demokrasi anlayışındaki gibi katılım, sadece “oy verme” davranışı...

Marksist Bağlamda Ailenin Kökeninde Kadının Rolünün Feminist İncelemesi

0
  Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana aile yapısı, çeşitli ekonomik gelişmelerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler ailedeki iş bölümünü ve kadının aile içindeki statüsünü etkilemiştir. Avcı...

Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

0
  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye’nin Afrika’ya Yardımları

0
Özet Uluslararası sistemde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları zaman içerisinde devletler için en az askeri ve ekonomik kapasite kadar önemli yer...

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik STK’ların Faaliyetleri

0
  SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK STK'LARIN FAALİYETLERİ: TÜRKİYE VE ALMANYA KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ   Özet 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş, 5 milyondan fazla insanı zorla yerinden ederek başta...

ABD’nin Balkan Politikası ve Kosova-Makedonya Bosna Krizlerine İlişkin İzlediği Politikalar

0
ÖZET Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur.Yaşanan istikrarsızlıklar,...

The Role of INGOs in World Politics with the Globalization Process

0
The Role of International Non-Governmental Organizations in World Politics with the Globalization Process   Abstract The concept of globalization which caused a great change and transformation process...

Avrupa Birliği Göç Politikalarının Değişimi

0
  Özet Avrupa Birliği göç politikaları, kuruluşundan itibaren dönemin politik olaylarına ve kendi dinamiğine göre değişiklikler göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası hayatını kaybetmiş binlerce Avrupa genci...