Devletlerin Dış Politikada Karar Alma Süreçlerinde Uluslararası Örgütlerin Rolü

0
Özet Devletler, uluslararası sistemin yegâne aktörleridir. Ulusal çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda kararlar alıp uluslararası sistemde güçlerini artırmaya veya muhafaza etmeye çabalarlar. Bu hususta...

Cinsiyetçiliğe Karşı Bir Başkaldırı: Feminist Psikoterapi

0
Özet 1960’da kadın hareketleriyle birlikte kendini göstermeye başlayan feminist psikoterapi, geleneksel psikoterapi yöntemlerine karşı çıkarak kadınların, ataerkil düzenin ve toplumun onlara dayattığı cinsiyet rolleri içinde...

The Construction of European Identity: What Is The Role of The...

0
    Abstract       European Identity is considered as the main purpose to achieve for the European Union (EU). In order to achieve that, many policies have...

Feminist Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminist Hareketler

0
Özet Kadın hareketleri ilk olarak 18. yüzyılda temellerini atmıştır. 19. ve 20. yüzyılları kapsayan dönemde ise belirginleşip şekil almaya başlamıştır. Üç dalga şeklinde görülen feminizm,...

Kadın Hareketleri Üzerine Bir İnceleme: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve...

0
ÖZET: Kadın hareketleri 18. yüzyılda kadınların her alanda kendi haklarını aramak için oluşturduğu toplumsal ve siyasi hareketler olarak başlamıştır. Sivil toplum olarak kadın hareketleri ülkeden...

Pelyeşats Köprüsü’nün Uluslararası Hukuktaki Konumu ve Bosna Hersek’e Etkisi

0
Giriş Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, birçok yeni devlet kurulurken birçok devlet de yıkılmıştır. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti de yeni kurulan devletler arasında yerini almıştır....

Türkiye’de STK’ların Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

0
ÖZET: Bu makalede Suriye’den Türkiye’ye savaş sırasında sığınan, Türkiye’de de geçici koruma statüsü altında barınan mültecilerin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklara devlet harici Sivil Toplum...

Sivil İtaatsizliğin Demokrasileri Etkisi: Gandhi Örneği

0
ÖZET: Bireylerin haksızlıklara, yanlış buldukları hükümet politikaları ve eylemlerine karşı çıkması sonucunda “sivil itaatsizlik” kavramı ortaya çıkmıştır. Kavramın temelini atan Thoreau, iktidarın adaletsiz karar vermesinin...

Brexit Süreci ve Bu Bağlamda İngiltere-Avrupa Birliği İlişkilerinin Değerlendirilmesi

0
  Öz Avrupa Birliği ile ilişkileri 1973’te başlayan Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nin kuruluş aşamasında önemli rol oynamış olmasına rağmen sürece dahil olmamıştır. Ulusal kimliğinin zedelenmesinden çekinen...

Tek Parti Döneminde Rejim ve Laiklik Tartışmaları (1923-1938)

0
ÖZET Bu çalışmada, Türk siyasal hayatının siyasal yapısında ve kültüründe önemli değişimlere yol açan demokrasi ve laiklik tartışmaları incelemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından kurulan Türkiye’de,...