Anarşizm ve Müzik

0
Özet Bu makalede anarşizm ile özgürlükçü fikirlerin müzikle olan ilişkisini inceleyeceğiz. Anarşizm, tanımı gereği özgürlüğü, tahakkümün reddini, politik otoritenin yokluğunu ifade eder. Bir ideoloji...

Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Bir Kadın Örgütlenmesi Örneği: Bacıyân-ı Rum

0
Özet Bacıyân-ı Rum, yani Anadolu Bacıları, Selçuklu Hükümdarlığı döneminde Ahilik teşkilatı içerisinde yapılanmış, Anadolu’da göçmen Türkmen hanımların oluşturduğu bir kadın örgütüdür ve örgütün kurucu lideri...

The Impact Of Civil Society On The Democratic Processes

0
  THE IMPACT OF CIVIL SOCIETY ON THE DEMOCRATIC PROCESSES: THE EXAMPLE OF EUROPEAN UNION AND TURKEY Abstract The aim of this article is to...

Avrupa Birliği Göç Politikalarının Değişimi

0
  Özet Avrupa Birliği göç politikaları, kuruluşundan itibaren dönemin politik olaylarına ve kendi dinamiğine göre değişiklikler göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası hayatını kaybetmiş binlerce Avrupa genci...

Türk Dış Politikasında Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum İşbirliği: TİKA Örneği

0
Özet Küreselleşmesinin etkisiyle birlikte devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkiler alanında etkinlikleri artmıştır. Böylece devletlerin ve devlet dışı aktörlerin işbirliği yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. Devlet kurumlarıyla...

How EU Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies?

0
  How European Union Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies? A Comparison of the Spain and France Cases   Abstract  International immigrants are on top...

Kalkınmaya Alternatif Yaklaşımlar: Buen Vivir

0
  ÖZET Bu çalışma öncelikle kalkınma yaklaşımını, alternatiflerini, bir alternatif olarak kalkınma sonrası  yaklaşımı tartışmayı hedeflemekte; daha sonra ise kalkınmaya alternatif Latin Amerika'dan  alternatif bir yaşam...

Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye’nin Afrika’ya Yardımları

0
Özet Uluslararası sistemde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları zaman içerisinde devletler için en az askeri ve ekonomik kapasite kadar önemli yer...

Venezuela-Amerika İlişkileri Ekseninde Chavez Dönemi Venezuela Dış Politikası

0
Özet Venezuela, Amerikan çıkarları açısından Latin Amerika’da son derece önemli bir konumdadır.  Chavez’le birlikte ABD’nin birçok yönden karşısında gelişen Venezuela dış politikası hem  bölgesel...

STK’ların Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Etkisi

0
ÖZET Bugün artık demokraside siyasal sistemlerin gelişmişliği ve demokratikliği, vatandaşların karar süreçlerine katılımıyla da yakından ilgilidir. Klasik demokrasi anlayışındaki gibi katılım, sadece “oy verme” davranışı...