Türk Dış Politikasında Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum İşbirliği: TİKA Örneği

0
Özet Küreselleşmesinin etkisiyle birlikte devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkiler alanında etkinlikleri artmıştır. Böylece devletlerin ve devlet dışı aktörlerin işbirliği yapması kaçınılmaz hale gelmiştir. Devlet kurumlarıyla...

How EU Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies?

0
  How European Union Member Countries Differ in Terms of Their Integration Policies? A Comparison of the Spain and France Cases   Abstract  International immigrants are on top...

Kalkınmaya Alternatif Yaklaşımlar: Buen Vivir

0
  ÖZET Bu çalışma öncelikle kalkınma yaklaşımını, alternatiflerini, bir alternatif olarak kalkınma sonrası  yaklaşımı tartışmayı hedeflemekte; daha sonra ise kalkınmaya alternatif Latin Amerika'dan  alternatif bir yaşam...

Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye’nin Afrika’ya Yardımları

0
Özet Uluslararası sistemde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları zaman içerisinde devletler için en az askeri ve ekonomik kapasite kadar önemli yer...

Venezuela-Amerika İlişkileri Ekseninde Chavez Dönemi Venezuela Dış Politikası

0
Özet Venezuela, Amerikan çıkarları açısından Latin Amerika’da son derece önemli bir konumdadır.  Chavez’le birlikte ABD’nin birçok yönden karşısında gelişen Venezuela dış politikası hem  bölgesel...

STK’ların Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Etkisi

0
ÖZET Bugün artık demokraside siyasal sistemlerin gelişmişliği ve demokratikliği, vatandaşların karar süreçlerine katılımıyla da yakından ilgilidir. Klasik demokrasi anlayışındaki gibi katılım, sadece “oy verme” davranışı...

ABD’nin Balkan Politikası ve Kosova-Makedonya Bosna Krizlerine İlişkin İzlediği Politikalar

0
ÖZET Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur.Yaşanan istikrarsızlıklar,...

Building Mexicannes: Before and After 1910:

0
      ABSTRACT In this article, the aim is to analyze the identity of Mexicanness before and after the Mexican Revolution. After the Independence, the country had...

Civil Society in Authoritarian Regimes

0
The relation between civil society and the state has been questioning for a very long time. From the ancient philosophies to contemporary ones, every...

ABD 44. Devlet Başkanı Barack Obama’nın Küba Politikası

0
                   ÖZET Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. Devlet Başkanı Barack Obama’nın Küba politikasının temel dayanakları, uygulamaya çalıştığı diplomasi çerçevesinde  açıklanmaya çalışılmıştır. ABD’nin kuruluşundan...