Dijital Dönüşümün Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi: Türkiye Örneği

0
ÖZET: Bu çalışmanın amacı “Dijital dönüşümlere sivil toplum kuruluşları ne kadar uyum sağlayabilmekte?” sorusuna cevap aramaktır. Çalışma esnasında çeşitli kaynaklardan ve güncel raporlardan faydalanılmıştır. Bu...

Çocuklarda Kişisel Yetkinliklerin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: TEGV Örneği

0
ÖZET: Sivil toplum en genel anlamıyla; devletten bağımsız, hukuksal bir çerçeveye tabi, toplum yararı için bir araya gelen gönüllü bireylerden oluşan ve bu amaca yönelirken...

Kadın Hareketleri Üzerine Bir İnceleme: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve...

0
ÖZET: Kadın hareketleri 18. yüzyılda kadınların her alanda kendi haklarını aramak için oluşturduğu toplumsal ve siyasi hareketler olarak başlamıştır. Sivil toplum olarak kadın hareketleri ülkeden...

İfade Özgürlüğü Üzerine Bir İnceleme: Uluslararası Af Örgütü

0
ÖZET: Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), 1961 yılında kurulmuş bir örgüttür. UAÖ, hiçbir dine, devlete ya da ideolojiye bağlı değildir. UAÖ’nün günümüzde bu kadar güçlü ve...

Hızlı Moda Akımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Doğrultusunda İncelenmesi

0
ÖZET: Sürdürülebilirliğin sadece ekonomik açıdan ele alınmasının öneminin azalmasıyla toplumsal, çevresel ve ekolojik açıdan da kapsamlı şekilde uygulanması, sürdürülebilirliği her alana uygulanabilir kılmıştır. Tekstil ve...

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerin Kırılgan Gruplar Üzerinden Kadınları Hayata...

0
  ÖZET Küreselleşme çağı ile birlikte günümüzde sivil toplum örgütlerinin faaliyeti giderek artmıştır. Dolayısıyla toplumu yönlendiren, harekete geçiren temel etmen olarak görülmektedir. Sivil toplum kavramının...

Social Dilemma (2020)

0
“Ölümlülerin hayatına giren tüm büyük olaylar beraberinde lanet getirir.” -Sofokles Biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Baudrillard'ın tanımladığı “Tüketim Toplumu”nda mı? Debord’un tanımladığı “Gösteri Toplumu”nda mı? Giddens’ın “Postmodern...

Türkiye’de STK’ların Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

0
ÖZET: Bu makalede Suriye’den Türkiye’ye savaş sırasında sığınan, Türkiye’de de geçici koruma statüsü altında barınan mültecilerin yaşadığı zorluklar ve bu zorluklara devlet harici Sivil Toplum...

Sivil Toplumun Gelişiminin Arap Baharına Etkisi: Tunus ve Suriye Karşılaştırması

0
ÖZET Bu çalışmada Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’ya yayılan Arap Baharı’nda sivil toplum bilincinin etkisi incelenmiştir. "Arap Baharı" olarak adlandırılan dönem Ortadoğu coğrafyasının yakın tarihinde çok önemli...

Madde Bağımlılığı Alanında Faaliyet Sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Motivasyonu

0
ÖZET: Bu çalışma madde bağımlılığı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerin gönüllü olma nedenlerini ve motivasyonlarına etki eden faktörleri daha evvel yapılmış olan araştırmalar...