Değerlerimiz

TUİÇ Akademi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 2015 yılından beri taraftır ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkı vermeyi çalışmalarının motivasyonlarından birisi olarak görmektedir.


TUİÇ AKADEMİ PRENSİPLERİ

Sivil İnisiyatif
Küreselleşme ile birlikte önemi her yeni gün artan Sivil Toplum Kuruluşları ve bu kuruluşların oluşum aşamasında temel veri olan “sivil inisiyatif” TUİÇ’in temel dinamiklerinden biridir. TUİÇ “sivil inisiyatif” ile ülkemizde ve ülkemizi ilgilendiren başta bölgesel meseleler olmak üzere küresel meselelerde etkin bir rol edinme çabası içindedir. Biz TUİÇ olarak, Kamu Diplomasisi ve Müzakereci Diplomasi gibi kavramların yaygınlaşarak uygulama alanı bulmaya başladığı dünyamızda var olan sorunların çözümünde “sivil inisiyatif” kavramının resmi tezler ve makamlara nispeten daha kalıcı öneriler geliştireceğini düşünmekteyiz.

Non – Partisan
Günümüz dünyasında her ne kadar iç politika ve uluslararası politika ayrımı yapmak çok zorlaşmış olsada devletlerin ve uluslararası aktörlerin birbirleri ile ilişkilerinde kendi iç dinamiklerinden etkilendiği gerçeğini unutmamak gerekmektedir. Bahsettiğimiz iç dinamiklerin en önemlisi ülkelerin hükümet mekanizması dediğimiz meşru siyasi iktidarlardır. Ülkelerin siyasal alanı birbirinden farklı ve bağımsız birçok siyasi yaklaşımı içinde barındırmaktadır. Biz TUİÇ olarak bu siyasi alan içerisinde kendimizi siyaset üstü ve her türlü ideolojiye eşit mesafede görmekteyiz. TUİÇ’in birbirinden farklı birçok siyasi düşünceye sahip ortağı ve bireyi içinde barındırması ise TUİÇ yapılanmasının çalışmalarında ve edineceği rollerde çok yönlü bakış açısına sahip olabilmesi açısından bir değer olarak görüyoruz.

Demokratik Dönüşüm
Dünya üzerinde bireyi ve farklılıkları en üst değer olarak gören anlayış demokrasi anlayışıdır. Biz TUİÇ olarak 21. yüzyılın dünyasında demokrasi kültürünün en ücra köşeye kadar ulaşması inancını taşımakla birlikte demokrasi kültürünü geliştirerek yaygınlaştıracak bir anlayışı benimsemekteyiz.

Anadolu Hareketi
Anadolu coğrafyasının başlı başına bir medeniyetler beşiği olduğu düşünüldüğü zaman yaşadığımız coğrafyanın idrak edilmesi ve günümüz dünyasında evrensel değerler olarak bilinen insan hakları ve demokrasi gibi kavramlara doğrudan atıf yapan Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetlerin ve yaklaşımlarının çıkış noktasının Anadolu olduğu görülecektir. Bu bağlamda Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” ve Yunus Emre’nin “Yaradılanı severim yaradandan ötürü” cümlelerinde saklı birleştirici ve bütünleştirici anlamları TUİÇ’in non-partisan duruşu ile birebir ilgili görmekteyiz. İkincil olarak ise “Anadolu” coğrafyasının bugüne kadar taşıdığı emek yüküne karşın medeni dünyaya açılmak ve demokratik değerleri içselleştirmek anlamında geride kaldığı gerçeğinden hareketle, İstanbul, İzmir, Bursa v.b. kentlerimizde konumlanmış büyük ve köklü üniversitelerimizin seviyesine ulaşmaları noktasında Anadolu Üniversitelerimize pozitif ayrımcılık uygulanması fikrini savunmaktayız. Bu fikri savunurken pozitif ayrımcılığı gerçekleştirmek bağlamında lokomotif gücü oluşturacak büyük ve köklü üniversitelerin de yapılanmamız içinde büyük önem taşıyacağına inanmaktayız.

Gönüllülük
TUİÇ yapılanması içerisinde faal olacak bireylerin en önemli ortak özelliğinin “gönüllülük” olacağını düşünürken, “gönüllülük” prensibi ile gerçekleştirecek çalışmalardan çok daha üst seviyede fayda sağlanacağına inanmaktayız. Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının öneminin hızla arttığı günümüz dünyasında, devlet kurumunun her yükü taşıyamayacağı gerçeğinden hareketle, yaşanabilir bir dünyanın “gönüllü” girişimcilik ile oluşturulacağı düşüncesi TUİÇ yapılanmasının temel bir dinamiğidir.

Kamu Diplomasisi ve Sivil Diplomatlık
Ülkeler arası ilişkilerin eskisinden çok daha farklı bir boyut kazandığı dünyamızda, teknolojik gelişmelerin de bir getirisi olarak, etkileşimin ve bilgi akışının kontrol edilmesi mümkün görünmemektedir. Bilginin bu kadar akışkan olduğu ve hızla dolaştığı bir dönemde ülkeler arası ilişkilerin salt devlet başkanlıkları ve devlet kurumları ile yürütülebilmesi yeterli olmayacaktır. TUİÇ olarak inancımız, toplumlar ve özellikle gençler arasında sağlanacak sıkı diyaloğun, başta dünyanın sorunlu alanlarında barışa giden kapıyı aralayacağı ve resmi tezler ve muhataplardan ziyade sivil diplomatlık ve kamu diplomasisi kavramları etrafında gerçekleştirilecek etkileşimin çok daha kalıcı ve uzun süreli olacağıdır. Bu bağlamda TUİÇ, Kamu Diplomasisi ve Sivil Diplomatlık kavramlarına büyük önem vermekte ve bu konular üzerinde uzun erimli çalışmayı hedeflemektedir.