Uluslararası İlişkiler Okuma Listesi

51
24484

* Uluslararası ilişkiler okuma listesi oluşturulurken kitaplar ve okuma metinleri konularına göre alt başlıklara ayrılmıştır. Bir kitap veya okuma metni birden fazla konu başlığı altında yer alabilir.Bakış açılarını genişletebilmek adına yardımcı disiplinlerden (tarih,felsefe,psikoloji vs.) eserlere de yer verilmiştir. Verimli bir çalışma için tavsiyemiz aynı konu başlığı altındaki eserlerin okumalarının peşpeşe yapılmasıdır.Liste henüz tamamlanmamıştır; ancak uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerarası bir çalışma alanının okuma listesini tamamlamak çok uzun zaman alacağından düzenlediğimiz kadarını bekletmeden paylaşmamız daha makul olacaktı. Okuduğumuz kitaplar içerisinden seçerek hazırladığımız bu liste her ayın ilk haftası güncellenmektedir.Siz de kitap önerilerinizi bizimle paylaşabilir, listenin tamamlanmasında yardımcı olabilirsiniz. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olabilir. (Sakallı Celal) 04.04.2015

Başlarken :

Burak Yalım,İlknur Yantuna, Eda Kılıç(editör): Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak
Ümit Meriç : Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü
Kınalızade Ali Çelebi : Ahlak-ı Alai
Niccolo Machiavelli : Prens

*Ahlak-Alai ile Prens adlı eserlerin karşılaştırmalı bakış edinebilmek için peşpeşe okunması önemlidir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE DAİR
Ersel Aydınlı, Erol Kurubaş, Haluk Özdemir :YÖNTEM KURAM KOMPLO- Türk Uluslararası ilişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları

Mustafa Aydın :Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori, Analiz (AÜSBFD,51,71-144)

Kenneth Waltz-George H. Ouester : Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi

TARİH GENEL
Taberi: Devletler ve Hükümdarlar Tarihi
Paul KENNEDY: Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü
Türk Tarih Kurumu: 30 Yıl Savaşları Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Fransız İhtilali Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Avrupa ve Fransız İhtilali
Akdes Nimet KURAT: Rusya Tarihi Türkiye ve Rusya
Akdes Nimet KURAT: 5 – 15 yy. Arası Karadeniz’in Kuzeyi veRusya’nın Güneyindeki Türk Devletleri
Edward Hallet CARR: Bolşevik Devrimi
Edward Hallet CARR: Yirmi Yıllık Kriz
Edward Hallet CARR: Milliyetçilik ve Ötesi
Edward Hallet CARR: Tarih Nedir?
Karl POPPER: Tarihselciliğin Sefaleti
Juilus CESAR: Galya Seferi
Ernest RENNAN: İsa’nın Yaşamı
ESKİ ÇAĞ TARİHİ

Türk Tarih Kurumu: Heredot Tarihi
Arif Müfit MANSEL: Ege ve Yunan Tarihi
Yusuf Hikmet BAYUR: İran Tarihi
Yusuf Hikmet BAYUR: Hindistan Tarihi
Şemseddin GÜNALTAY: Yakın Şark Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Mısır Tarihi
George OSTROGORSKY: Bizans Devleti Tarihi
Edward GIBBON: Roma İmp. Gerileyiş ve Çöküş Tarihi
Halil DEMİRCİOĞLU: Roma Tarihi
Egon FRIEDEL: Eski Yunan’ın Kültür Tarihi
ORTAÇAĞ TARİHİ
Marc BLOCH: Feodal Toplum
Stephen RUNCIMAN: Haçlı Seferleri Tarihi
İbrahim KAFESOĞLU: Türk Milli Kültürü
SİYASİ TARİH
Oral SANDER: Siyasi Tarih
Toktamış ATEŞ: Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı
Fahir ARMAOĞLU: 19. yy. Siyasi Tarihi
Fahir ARMAOĞLU: Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç.
Murat SARICA: 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi
Türkkaya ATAÖV: II. Dünya Savaşı
Türkkaya ATAÖV: Siyonizm ve Irkçılık
Esat URAS: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi
DÜNYA TARİHİ

Edward Carr: Tarih Nedir?

Marshall Hodgson: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Fernand Braudel: Uygarlıkların Grameri

William McNeill: Dünya Tarihi

: Avrupa Tarihinin Dönüşümü

Hobsbawm: Çağlar Serisi (4kitap)

İvan T. Berend:20.yy Avrupa iktisat tarihi

Mark Mazower: Karanlık Kıta Avrupa’nın 20. Yy

William Hale: Modern Dünya Tarihi

Hilmi Yavuz: Avrupa’nın Zihin Tarihi

Marc Ferr:, Sömürgecilik Tarihi:Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl- 20 yüzyıl

Giovannai Arrighi: Uzun Yirminci Yüzyıl

Otto von Bismarck:Düşünceler ve Hatıralar

Haluk Ülman: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol

OSMANLI TARİHİ

Şevket Pamuk : Osmanlıda Ekonomik Bağımlılık Ve Büyüme

: Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları

İlber Ortaylı: İmparatorluğun En Uzun Yılı

Zafer Toprak: Milli İktisat Milli Burjuvazi

Reşat Karabasa/Sibel Bozdoğan: Türkiyede Modernleşme Ve Ulusal Kimlik

Çağlar Keyder: Türkiyede Devlet ve Sınıflar

Nadir Özbek: Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Devlet Siyaset İktidar

Martin Van Brulnessen: Ağa Şeyh Devlet

Türkiye’nin nin Politik Tarihi

Erik San Zürcher: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi

Hilmi Yavuz :Türkiye’nin Zihin Tarihi

Ahmet Tonak/I.C. Schick: Geçiş Süresinde Türkiye

Reşat Karabasa: Türkiye’de Modernleşme Ve Ulusal Kimlik

Hilmi Ziya Ülken: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

Millet ve Tarih Şuuru

Andrew Mango: Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu

Atilla Eralp : Devlet Sistem ve Kimlik

:Devlet Ve Ötesi

:Atatürk

Yahya Tezel :Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

Şerif Mardin :Türk Modernleşmesi

Mete Tuncay :Türkiye’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması

Tanıl Bora Türk Sağının Üç Hali

Cemil Koçak Türkiye’de Milli Şef Dönemi

Taha Parla Türkiye’de Anayasalar

Zafer Toprak: İttihat Terakki Ve Cihan Harbi

E. Ziya KARAL : Osmanlı Tarihi
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI: Osmanlı Tarihi
Zuhuri DANIŞMAN: Osmanlı İmp. Tarihi
Sina AKŞİN: 31 Mart Vakası
Sina AKŞİN: Jön Türkler ve İttihat Terakki
Stepanos YERASİMOS: Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye
Ş. Süreyya AYDEMİR: Enver Paşa
Ş. Süreyya AYDEMİR: Tek Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: İkinci Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: Suyu Arayan Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: Menderesin Dramı
F. Rıfkı ATAY: Çankaya
F. Rıfkı ATAY: Zeytin Dağı
İSLAM TARİHİ
Martin LINGS: Hz. Muhammed’in Hayatı
İbn-i HALDUN: Mukaddime
Firdevsi: Şehname
FELSEFE
Macit GÖKBERK: Felsefe Tarihi
Plutarkhos: Yaşamlar
August COMTE: Pozitivizm İlmihali
Murtaza KORLAELÇİ: Pozitivizmin Türkiye’ye Gelişi
Ayferi GÖZE: Siyasal Düşünceler ve Yönetimler
Beşir HAMİTOĞULLARI: Çağdaş İktisadi Sistemler
Max WEBER: Sosyoloji Yazıları
PSİKOLOJİ
Sigmund Freud: Bütün eserleri
Alfred Adler:Bütün eserleri
Carl Gustav Jung:Bütün eserleri
Eric Fromm:Bütün eserleri
Emil Durkheim:Bütün eserleri
Jossepf Shumpeter:Bütün eserleri
ULUSLARARASI POLİTİKA
Mehmet GÖNLÜBOL: Uluslararası Politika
Faruk SÖNMEZOĞLU: Dış Politika Analizi
Fikret BAŞKAYA: Paradigmanın İflası
Fikret BAŞKAYA: Reel Atatürkçülük
Fikret BAŞKAYA: Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
Karl POPPER: Açık Toplum ve Düşmanları
Baskın ORAN: Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği
Baskın ORAN: Kalkık Horoz
Baskın ORAN: Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi
Ernest GELLNER: Uluslar ve Ulusçuluk
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

Torbjorn L. Knutsen :Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi

iDEOLOJİLER

*Milliyetçilik-Ulusalcılık

Umut Özkırımlı : Milliyetçilik kuramları

Benedict Anderson:Hayali Cemaatler

Partha Chatterjee:Ulus ve Parçaları

Cristophe Jaffrelot:Milliyetçiliği yeniden düşünmek

DIŞ POLİTİKA

Nicholas J. Spykman: Geography and Foreign Policy, I (The American Political Science Review, Vol. 32, No. 1 (Feb., 1938), pp. 28-50)

Nicholas J. Spykman :Geography and Foreign Policy, II (The American Political Science Review, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1938), pp. 213-236)

Nicholas J. Spykman and Abbie A. Rollins :Geographic Objectives in Foreign Policy, I (The American Political Science Review, Vol. 33, No. 3 (Jun., 1939), pp. 391-410)

Nicholas J. Spykman and Abbie A. Rollins Geographic Objectives in Foreign Policy, II (The American Political Science Review, Vol. 33, No. 4 (Aug., 1939), pp. 591-614 )

Ahmet Davuoğlu : Küresel Bunalım

DİPLOMASİ

Henry Kissinger, Diplomacy

Muharrem Ekşi, Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, 2014

T.G. Otte: Diplomatic Theory From Machiavelli to Kissinger

Diplomacy: New Approach in History, Teory and Policy

Harold Nicolson: Diplomacy

*Kamu Diplomasisi

Meltem Ünal Erzen : Kamu Diplomasisi

Muharrem Ekşi: Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası

Ahmet Yalçınkaya,Yeşim Özgen (Editörler) : Kamu Diplomasisi

Gaye Aslı Sancar : Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler

B. Senem Çelik : Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi Boyutu

Vedat Demir: Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç

İlgili Kurumlar : Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, TASAM,TUİÇ

TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Olaylarla Türk Dış Politikası

William Hale :Türk Dış Politikası

Oral Sander: Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü

: Türkiye’nin Dış Politikası

Ahmet Davutoğlu: Stratejik Derinlik

Hasret Çomak (Editör) : 21. yy ‘da Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi

Mustafa Bıyıklı (Editör): Türk Dış Politikası-Cumhuriyet Dönemi

Brock Millman : Türk Dış Politika Stratejisi 1934-42 (Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 3, 483-508 )

Mustafa Aydın : Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs (Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 4, Seventy-Five Years of the

Turkish Republic,152-186)

Baskın Oran(Editör) : Türk Dış Politikası

Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri

*Ermeni Meselesi

Bekir Günay: Ermeni Meselesi ve Yasa Tasarılarında Metodolojik Sorunlar ( 21.yy’da Çağdaş Türk Dış politikası ve Diplomasisi, 252-260)

Bekir Günay : Kafkasya Jeopolitiği ve Ermenistan (Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, 261-288)

Bekir Günay : İzmit Ermenileri ve Tehcir

Esat URAS: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Korkut Boratov: Türkiye İktisat Tarihi

Ziya Öniş: Turgut Özal Ve Ekonomik Anlayış

Ayşe Buğra/Çağlar Keyder :Vatandaşlık Gelirine Doğru

: Sosyal Politika Yazıları

HUKUK

Yücel Acer : Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı

Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk Dersleri

Cemal Bali Akal: Modern Düşüncenin Doğuşu

Franz Fanon: Yeryüzünün Lanetlileri

:Siyah Deri, Beyaz Maskeliler

Kadir Cangızbey: Globalleşme Terörü

John Holloway: İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek

Mehmet Yüksel :Küreselleşme Hukuk Ve Türkiye

:Modernite Post Modernite Ve Hukuk

Michael Byers: ABD Hegemonyası Ve Uluslararası Hukukun Temelleri

Erdem Denk : Makaleler

Selami Kuram : Uluslararası Hukuk Temel Metinler

Seha MERAY: Devletler Hukuku
Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk Dersleri VI Cilt
Sevin TOLUNER: Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi
Ziya UMUR: Roma Hukuku
YAKINDOĞU

William L. Clavlend : Modern Ortadoğu Tarihi

Hamid İnayet : Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri

Adid Davişa : Arap Milliyetçiliği

Borisoviç Lutskiy : 21 yy Modern Ortadoğu Tarihi

Bernad Lewis: Ortadoğu
Edward Said : Şarkiyatçılık

Bekir Günay : Tarihin Penceresinden Bakarak Arap Baharı ve Türkiye (Makale)

Veysel Ayhan: İmparatorluk Yolu Petrol Savaşlarının Odağında Ortadoğu

Wiiliam L. Clevelan :Modern Ortadoğu Tarihi

İzetullah İzzeti :İran ve Bölge Jeopolitiği

Albert Hourani : Arap Halkları Tarihi

Hamit Bozarslan : Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi

: Ortadoğu

Atilla Kar : Büyük Ortadoğu Kuşatması

Gilles Kepel: Fitne

David Fromkin = Barışa Son Veren Barış

Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı (İstanbul Sabah Kitapları, 1993)

LATİN AMERİKA

Peter H. Smith : Democracy in Latin America

Peter H. Smith,Thomas E. Skidmore: Modern Latin America

Aylin Topal : Latin Amerika’yı Anlamak

Craig Arceneoux: Democratic Latin America

Eduardo Galeano: Latin Amerika’nın Kesik Damarları

AVRASYA

Bekir Günay (Editör): Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji

Mehmet Akif Okur : Yeni Çağın Eşiğinden Avrasya’nın Kalbine Bakmak(Rapor)

Bekir Günay: Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları(Makale)

Ahmet Halaçoğlu= Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri

*Rusya

Geoffrey Hosking : Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 12.yüzyıla

Halit Mammadov : Rus Dış Politikasında Stratejik Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktirini (rapor)

Hans Kohen: Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği.

Daniel B. Rowland Moscow-The Third Rome or the New Israel ? (Russian Review, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1996), pp. 591-614 )

Dmitry Shlapentok: Bolshevism as a Fedorovian Regime: Fedorovism in the Context of the Russian Culture: The

Problem of Interpretation(Cahiers du Monde russe, Vol. 37, No. 4 (Oct. – Dec., 1996), pp. 429-465 )

Andrei P. Tsygankov:From International Institutionalism to Revolutionary Expansionism: The Foreign Policy Discourse of Contemporary Russia (Mershon International Studies Review, Vol. 41, No. 2 (Nov., 1997), pp. 247-268)

Michael Cherniavsky :”Holy Russia”: A Study in the History of an Idea ( The American Historical Review, Vol. 63, No. 3 (Apr., 1958), pp. 617-637)
Roy Allison :Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy (International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 2,)
Leszek Buszynski: Russia’s New Role in Central Asia ( Asian Survey, Vol. 45, No. 4 (Jul. – Aug., 2005), pp. 546-565)
Heinrich Stammler: Russia between Byzantium and Utopia (Russian Review, Vol. 17, No. 2 (Apr., 1958), pp. 94-103)

Cyril Toumanoff: Moscow the Third Rome: Genesis and Significance of a Politico-Religious Idea(The Catholic Historical Review, Vol. 40, No. 4 (Jan., 1955), pp. 411-447)

Dimitri Stremooukhoff: Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine (Speculum, Vol. 28, No. 1 (Jan., 1953), pp. 84-101)

Gustave Alef: Muscovy and the Council of Florence (Slavic Review, Vol. 20, No. 3 (Oct., 1961), pp. 389-401)

Nikolay Andreyev: Pagan and Christian Elements in Old Russia (Slavic Review, Vol. 21, No. 1 (Mar., 1962), pp. 16-23)

Vasily V. Zenkovsky: The Spirit of Russian Orthodoxy (Russian Review, Vol. 22, No. 1 (Jan., 1963), pp. 38-55)

Carroll L. V. Meeks: Rome Ruined? (Perspecta, Vol. 2 (1953), pp. 6-68)

Dmitry Shlapentokh: The End of the Russian Idea (Studies in Soviet Thought, Vol. 43, No. 3 (May, 1992), pp. 199-217)

N. G. O. Pereira: The Nineteenth-Century Russian Intelligentsia and the Future of Russia(Studies in Soviet Thought, Vol. 19, No. 4 (Jun., 1979), pp. 295-306)

Russell Zguta:The Pagan Priests of Early Russia: Some New Insights(Slavic Review, Vol. 33, No. 2 (Jun., 1974), pp. 259-266)

*Orta Asya ve Kafkasya

Oliver Roy : Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi
Kemal Karpat : İslamın Siyasallaşması
Edward Said : Oryantalizm
Mehmet Saray: Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey
Cemal Gökçe: Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti
Nasır Yüceer : Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı
Tadeusz Swiettochowski : Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Azerbaycan 1905-1920
Harun Yılmaz: Rusya’da Devlet Merkezli Sistem ve Bürokrasi
Cevher Dudayev: Özgürlük Kolay Değil
Hidayet Oruçov: Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset
Elnur Cemilli: ABD’nin Güney Kafkasya Politikası
Kırgızistan/ 2. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongre Kitabı : Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasi, Ekonomik Arayışlar
Bekir Günay (Derleyen ) Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri
S. Neil MacFarlane: The United States and Regionalism in Central Asia( International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 3,
Regionalism and the Changing International Order in Central Eurasia (May, 2004), pp. 447-461 )

Mehmet Yüce : Kırgız Türkleri’nin Ulusal Kimlik Politikası

Annette Bohr: Regionalism in Central Asia: New Geopolitics, Old Regional Order(International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 3,
Regionalism and the Changing International Order in Central Eurasia (May, 2004), pp. 485-502)

Emmanuel Karagiannis:Political Islam in Uzbekistan: Hizb Ut-Tahrir Al-Islami(Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 2 (Mar., 2006), pp. 261-280)

Roy Allison :Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy (International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 2,)

Leszek Buszynski: Russia’s New Role in Central Asia ( Asian Survey, Vol. 45, No. 4 (Jul. – Aug., 2005), pp. 546-565)

Adeeb Khalid: A Secular Islam: Nation, State, and Religion in Uzbekistan (International Journal of Middle East Studies, Vol. 35, No. 4 (Nov., 2003), pp. 573-598)

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖR

Orhan Gökçe-Uğur Demiray : Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü

Gamze Güngörmüş Kona: Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği

SİYASAL BİLGİLER

Mehmet Ali Kılıçbay: Siyasetsiz Siyaset

Halis Çetin:Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu

Derda Küçükalp:Siyaset Felsefesi

*Siyasal İslam

Edward W. Said : Oryantalizm

Bekir Günay : II. Abdülhamid’in Panislam Politikası Çerçevesinde Muhammed Alexsander Russell Webb’in ABD’deki Faaliyetleri (Makale)

Kemal Karpat : İslamın Siyasallaşması

Oliver Roy: Siyasal İslam’ın İflası

Emmanuel Karagiannis:Political Islam in Uzbekistan: Hizb Ut-Tahrir Al-Islami(Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 2 (Mar., 2006), pp. 261-280)

Adeeb Khalid: A Secular Islam: Nation, State, and Religion in Uzbekistan (International Journal of Middle East Studies, Vol. 35, No. 4 (Nov., 2003), pp. 573-598)

Ali Bulaç: Din ve Siyaset

*Kadın ve Siyaset

Meltem Ünal Erzen : Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler

Günseli Özkaya: Siyasetin Savurduğu Kadınlar

Johanna Brenner : Sınıf Siyaseti ve Kadın

Kolektif : Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

51 Yorumlar

  • Merhaba,
   e-kitap olarak bulmanız konusunda yardımcı olmamız yasalar ve telif haklarından dolayı doğru değil fakat birçoğunu halk ve üniversite kütüphanelerinde bulabilmeniz mümkündür.

  • Merhabalar,
   Liste düzenlemesini yapılacaklar listemize ekleyeli uzun süre oldu, sadece şekil olarak değil kitapların birer küçük arka kapak yazısını eklemek de istiyoruz ama henüz sırası gelmedi maalesef.
   Gönüllü olarak yapmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz 🙂

 1. Merhaba,
  Henüz 1. sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisiyim nerden başlayacağımı bilmiyorum başlangıç olarak önerebileceğiniz kitaplar nedir yardımcı olursanız sevinirim yaz tatilim boş geçsin istemiyorum,şimdiden teşekkürler

 2. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  See you later 😉

  XRumer20170721

 3. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170721

 4. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 5. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 6. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 7. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 8. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  See you later 😉

  XRumer20170725

 9. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 10. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 11. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 12. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708

 13. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708

 14. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 15. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 16. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 17. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708

 18. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708

 19. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708

 20. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 21. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later!

  XRumer201708

 22. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later!

  XRumer201708

 23. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708

 24. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708c

 25. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708c

 26. Хорошего дня! Отличный у вас сайт!

  Недавно в форумах нашел frn 132 g11s 4en в мастерской пром электрик. Рекомендую!

  Успехов!

 27. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Приветствую вас, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам необходимы определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим… А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% …

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!

  Залив Авито канал Телеграмм @t.me/avito50
  ________

  авито томск доска бесплатных объявлений
  авито воронеж
  авито снять
  авито авто бесплатно
  авито свежие

 28. Привет всем подскажите где можно найти приличный кешбэк на Алиэкспресс?

 29. В продаже аккуанты Hotmail.com POP3 RU, есть большое множество других акков / on sale accounti Facebook.com 2006 is a variety of similar accounts

  ICQ – 231538

  РУ
  Распродажа акаунты Liveinternet.ru, аки готовы + готовы большое множество подобных аккаунтов, вот такие – Twitter.com 2013, Yahoo.com USA PVA LS, Instagram.com Aged Red, Twitter.com 20000 и другие.

  ICQ – 231538

  EN
  available accounti Yahoo.com POP3 PVA, accounts karagany + available a lot of other account, such – Instagram.com Filled RU, Tinder.com PVA, Yandex.ru, Google+ RU PVA and other.

  ICQ – 231538

  Могу продать аккаунты Facebook.com 2013, так же есть множество подобных аккуантов ICQ – 231538 / available accounti have in stock a lot of similar acov ICQ – 231538

  купить аккаунты фейсбук, где купить аккаунты жж с возрастом, продам аккаунт одноклассники, купить аккаунты diary.ru, продам акки мамба, аккаунты вконтакте продажа, онлайн магазин аккаунтов вконтакте, акаунты на мамбе, продажа аккаунтов твиттер, аккаунты pochta.ru купить, продажа красивых аккаунтов gmail, pva сша

 30. Hello friends!
  I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
  We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
  Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!!

 31. 경마예상사이트♬¬▷((Ksports77. Com))◁-♬¬카톡:pro9999 경마왕사이트주소
  경마예상사이트♬¬▷((Ksports77. Com))◁-♬¬카톡:pro9999 경마왕사이트주소
  경마예상사이트♬¬▷((Ksports77. Com))◁-♬¬카톡:pro9999 경마왕사이트주소
  경마예상사이트♬¬▷((Ksports77. Com))◁-♬¬카톡:pro9999 경마왕사이트주소
  경마예상사이트♬¬▷((Ksports77. Com))◁-♬¬카톡:pro9999 경마왕사이트주소

 32. Уравновешенный, цельный, округлый вкус с пикантными нотками. Баланс крепости и сливочного аромата. Ваш безошибочный выбор. Состав – 50% арабики, 50% робусты. Упаковка 1 кг.

 33. Small salespeople all during the globe are struggling using a decision. Assuming they buy website traffic enhance their business, or in the long run only give those numbers and not results? Location things simply, if someone decides to buy website traffic without working by using a SEO Company beforehand, it is not going to give them the perfect outcome. There’s a reason why a decent number of visitors are extremely cheap, mentioned all the because these virtually useless if not applied correctly.

  PPC or pay per click service is at number one. This is a service that a person to buy website traffic that is targeted and that can convert effortlessly. This simply means that the quality of traffic your get is superb and so forth . boost your current earnings tend to be with PPC services. Google AdWords, Yahoo Advertising, Bing Search Advertising, etc. are some of the best Ppc advertising services accessible for now you can even offer buy website traffic to obtain best benefits with both of them.

  Targeted traffic: – targeted prospects are different than traffic. Targeted traffic includes friends who take your site because of some specific reason i.e. they are interested in the content you provide. They are not in my web site due to somewhat of a random click while seeking something if you don’t. If you buy traffic, it can help you in getting some long term visitors.

  These types of fishing methods can generate website traffic and can be useful maximize traffic to your website, in the same time producing contents for your prospects. It isn’t difficult to carry out a full blown campaign with a sophisticated tools.

  The Best SEO Melbourne Company can also going being focused on giving the results you crave. Any time a company cannot deliver eating habits study that they promise, then that company is not worth your time or revenue.

  Get it in your mind that extra flab to help people. You really should be aiming help people, but not just you’ll want to “make money” from these animals. By putting the needs of your target audience first, these items find your results raises dramatically.

  Digital marketing: Google’s AdMob network an individual a huge platform for mobile marketing and advertising. With advent of 3Gservices and android OS, mobile surfing has become very a favorite. Hence mobile advertising gives an edge for traffic in your own website. Should you not get along much online then apply for text messaging promotions also only if for example the consumer doesn’t enable a DND ability.
  buy web traffic reviews

 34. One of the most popular problems with getting individuals your site using paid search engine marketing strategies like Google adwords is because you often have to spend serious cash to get visitors to site. On this page I for you to show you ways you can save some money & massively increase your profits once you are buying web traffic.

  There a number of vendors and purchaser in which connected with the field of buy traffic website. One can possibly also pick the traffic from vendors who is going to provide it from various domains offer. Before purchasing right buy web traffic tool one needs to do through try to get it. Selecting wrong kind of buy website traffic tool will be wastage of one’s time and money as a couple of various epidermis web traffic diverting tools available round the internet.

  So don’t get worried about spending a somewhat more on a per click basis if you’re able to make funds back concerning new sales. Most new people are only focused on markets which gets them cheap clicks.

  Thousand of network and affiliate marketers operate on shoe string budgets. In time, most have tried companies method they are aware of of to list out build, market articles, forum marketing and a lot other techniques that will generate hits on their websites. All for totally free. Many of the free methods that Internet marketers use will create solid streams of traffic, it also takes wonderful deal of work and patience to deposition to this, before any real wages are realized. You need a stick-with-it attitude your current products are gonna be be a Internet marketer today.

  I grasp you have ever heard about banner ad campaigns and I am aware you are that I’m talking about. But this underground secret source is cheaper and way better and targeted than banner ads. I need not explain to you how untargeted and how costly banner advertising are since i have tested it more and more.

  To begin with, web-site keywords need to be implemented strategically matching your site’s content. Additionally you need for alternative text for your pictures therefore the robot can understand exactly what the image is ordinarily. Search engine robots lack the capacity to read paintings. They read text. To your images must have text inside to describe what photographs is about or what it does. Finally you’ll need to build and this quality backlinks pointing to your web page. You will need lots of such! Backlinks tell the major search engine that you might be established as well as you know what you are talking about. You become an credibility. It helps them get trust in you or had been. Some say quality backlinks are solitary pilot is a biggest contributing factor to having alot of website traffic fast.

  If you a service which making you able to market some traffic, you can find the way from where all the traffic is on its way. You must know whether all clients are coming because besides to or they are actually being forced.
  geo targeted traffic

 35. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Мое почтение, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам надо конкретные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим…

  Рады сотрудничеству!

  Заливы на балансы Авито
  ________

  продать аккаунт в авито
  как восстановить аккаунт в авито
  как разводят людей на деньги в авито
  мошенники на авито фальшивые деньги
  авито казань долг деньги от частных лиц

 36. Today is your lucky day as you’ve been chosen to receive this generous Welcome Bonus.
  This exclusive offer only goes to a select number of people, so don’t miss out.
  Previous recipients have gone on to win thousands, so use this offer today to double your deposits and become another winner.
  skyliteboom.com – Welcome Bonus
  skyliteboom.com
  Has sido elegido
  Hoy es tu dia de suerte ya que has sido elegido para recibir este generoso bono de bienvenida.
  Esta oferta exclusiva solo va a un numero selecto de personas, por lo que no se pierda.
  Los beneficiarios anteriores han ganado miles, asi que use esta oferta hoy para duplicar sus depositos y convertirse en otro ganador.
  skyliteboom.com – Has sido elegido

 37. Hello.
  I want to make an unusual gift to my friend but I do not know which one.
  Advise what you can give?

  Thanks for answers

 38. Посмотрите презентации и получите бесплатно консультацию по новостройкам СПб.
  Это здесь kvartiraportal.ru

 39. Diazepam And Alprazolam J Clin Psychiatry Yasmin Ask A Patient Leaflet . Zyrtec Problems No Prescription Toddlers And Hydrocodone Metabolic Syndrome And Diabetes In Dogs Baby Nasal Allergy Allergic Symptoms Vytorin & Mayo Pregnancy Symptoms And Zofran . How To Use An Asthma Medicine Paxil For Hypochondria How Long Is Lortab In Your System Urine Test – Cheap Antibiotics No Prescription
  Non Prescription Amoxicillin Online Without Prescriptions Metformin And Weight Fast Lapatinib And Xeloda Her2 Positive Alcohol Metformin Liver Disease
  Actoplus Met Drug Side Effects

 40. Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

  непорядочный гандон. кинет 100р%

  Телеграм @japoshka кидальная дешевка

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here