Uluslararası İlişkiler Okuma Listesi

11
68800

* Uluslararası ilişkiler okuma listesi oluşturulurken kitaplar ve okuma metinleri konularına göre alt başlıklara ayrılmıştır. Bir kitap veya okuma metni birden fazla konu başlığı altında yer alabilir.Bakış açılarını genişletebilmek adına yardımcı disiplinlerden (tarih,felsefe,psikoloji vs.) eserlere de yer verilmiştir. Verimli bir çalışma için tavsiyemiz aynı konu başlığı altındaki eserlerin okumalarının peşpeşe yapılmasıdır.Liste henüz tamamlanmamıştır; ancak uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerarası bir çalışma alanının okuma listesini tamamlamak çok uzun zaman alacağından düzenlediğimiz kadarını bekletmeden paylaşmamız daha makul olacaktı. Okuduğumuz kitaplar içerisinden seçerek hazırladığımız bu liste her ayın ilk haftası güncellenmektedir.Siz de kitap önerilerinizi bizimle paylaşabilir, listenin tamamlanmasında yardımcı olabilirsiniz. Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olabilir. (Sakallı Celal) 04.04.2015

Başlarken :

Burak Yalım,İlknur Yantuna, Eda Kılıç(editör): Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak
Ümit Meriç : Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü
Kınalızade Ali Çelebi : Ahlak-ı Alai
Niccolo Machiavelli : Prens

*Ahlak-Alai ile Prens adlı eserlerin karşılaştırmalı bakış edinebilmek için peşpeşe okunması önemlidir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERE DAİR
Ersel Aydınlı, Erol Kurubaş, Haluk Özdemir :YÖNTEM KURAM KOMPLO- Türk Uluslararası ilişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları

Mustafa Aydın :Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori, Analiz (AÜSBFD,51,71-144)

Kenneth Waltz-George H. Ouester : Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi

TARİH GENEL
Taberi: Devletler ve Hükümdarlar Tarihi
Paul KENNEDY: Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü
Türk Tarih Kurumu: 30 Yıl Savaşları Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Fransız İhtilali Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Avrupa ve Fransız İhtilali
Akdes Nimet KURAT: Rusya Tarihi Türkiye ve Rusya
Akdes Nimet KURAT: 5 – 15 yy. Arası Karadeniz’in Kuzeyi veRusya’nın Güneyindeki Türk Devletleri
Edward Hallet CARR: Bolşevik Devrimi
Edward Hallet CARR: Yirmi Yıllık Kriz
Edward Hallet CARR: Milliyetçilik ve Ötesi
Edward Hallet CARR: Tarih Nedir?
Karl POPPER: Tarihselciliğin Sefaleti
Juilus CESAR: Galya Seferi
Ernest RENNAN: İsa’nın Yaşamı
ESKİ ÇAĞ TARİHİ

Türk Tarih Kurumu: Heredot Tarihi
Arif Müfit MANSEL: Ege ve Yunan Tarihi
Yusuf Hikmet BAYUR: İran Tarihi
Yusuf Hikmet BAYUR: Hindistan Tarihi
Şemseddin GÜNALTAY: Yakın Şark Tarihi
Türk Tarih Kurumu: Mısır Tarihi
George OSTROGORSKY: Bizans Devleti Tarihi
Edward GIBBON: Roma İmp. Gerileyiş ve Çöküş Tarihi
Halil DEMİRCİOĞLU: Roma Tarihi
Egon FRIEDEL: Eski Yunan’ın Kültür Tarihi
ORTAÇAĞ TARİHİ
Marc BLOCH: Feodal Toplum
Stephen RUNCIMAN: Haçlı Seferleri Tarihi
İbrahim KAFESOĞLU: Türk Milli Kültürü
SİYASİ TARİH
Oral SANDER: Siyasi Tarih
Toktamış ATEŞ: Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı
Fahir ARMAOĞLU: 19. yy. Siyasi Tarihi
Fahir ARMAOĞLU: Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç.
Murat SARICA: 100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi
Türkkaya ATAÖV: II. Dünya Savaşı
Türkkaya ATAÖV: Siyonizm ve Irkçılık
Esat URAS: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi
DÜNYA TARİHİ

Edward Carr: Tarih Nedir?

Marshall Hodgson: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Fernand Braudel: Uygarlıkların Grameri

William McNeill: Dünya Tarihi

: Avrupa Tarihinin Dönüşümü

Hobsbawm: Çağlar Serisi (4kitap)

İvan T. Berend:20.yy Avrupa iktisat tarihi

Mark Mazower: Karanlık Kıta Avrupa’nın 20. Yy

William Hale: Modern Dünya Tarihi

Hilmi Yavuz: Avrupa’nın Zihin Tarihi

Marc Ferr:, Sömürgecilik Tarihi:Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl- 20 yüzyıl

Giovannai Arrighi: Uzun Yirminci Yüzyıl

Otto von Bismarck:Düşünceler ve Hatıralar

Haluk Ülman: Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol

OSMANLI TARİHİ

Şevket Pamuk : Osmanlıda Ekonomik Bağımlılık Ve Büyüme

: Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları

İlber Ortaylı: İmparatorluğun En Uzun Yılı

Zafer Toprak: Milli İktisat Milli Burjuvazi

Reşat Karabasa/Sibel Bozdoğan: Türkiyede Modernleşme Ve Ulusal Kimlik

Çağlar Keyder: Türkiyede Devlet ve Sınıflar

Nadir Özbek: Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Devlet Siyaset İktidar

Martin Van Brulnessen: Ağa Şeyh Devlet

Türkiye’nin nin Politik Tarihi

Erik San Zürcher: Modernleşen Türkiye’nin Tarihi

Hilmi Yavuz :Türkiye’nin Zihin Tarihi

Ahmet Tonak/I.C. Schick: Geçiş Süresinde Türkiye

Reşat Karabasa: Türkiye’de Modernleşme Ve Ulusal Kimlik

Hilmi Ziya Ülken: Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

Millet ve Tarih Şuuru

Andrew Mango: Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu

Atilla Eralp : Devlet Sistem ve Kimlik

:Devlet Ve Ötesi

:Atatürk

Yahya Tezel :Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

Şerif Mardin :Türk Modernleşmesi

Mete Tuncay :Türkiye’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması

Tanıl Bora Türk Sağının Üç Hali

Cemil Koçak Türkiye’de Milli Şef Dönemi

Taha Parla Türkiye’de Anayasalar

Zafer Toprak: İttihat Terakki Ve Cihan Harbi

E. Ziya KARAL : Osmanlı Tarihi
İ. Hakkı UZUNÇARŞILI: Osmanlı Tarihi
Zuhuri DANIŞMAN: Osmanlı İmp. Tarihi
Sina AKŞİN: 31 Mart Vakası
Sina AKŞİN: Jön Türkler ve İttihat Terakki
Stepanos YERASİMOS: Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye
Ş. Süreyya AYDEMİR: Enver Paşa
Ş. Süreyya AYDEMİR: Tek Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: İkinci Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: Suyu Arayan Adam
Ş. Süreyya AYDEMİR: Menderesin Dramı
F. Rıfkı ATAY: Çankaya
F. Rıfkı ATAY: Zeytin Dağı
İSLAM TARİHİ
Martin LINGS: Hz. Muhammed’in Hayatı
İbn-i HALDUN: Mukaddime
Firdevsi: Şehname
FELSEFE
Macit GÖKBERK: Felsefe Tarihi
Plutarkhos: Yaşamlar
August COMTE: Pozitivizm İlmihali
Murtaza KORLAELÇİ: Pozitivizmin Türkiye’ye Gelişi
Ayferi GÖZE: Siyasal Düşünceler ve Yönetimler
Beşir HAMİTOĞULLARI: Çağdaş İktisadi Sistemler
Max WEBER: Sosyoloji Yazıları
PSİKOLOJİ
Sigmund Freud: Bütün eserleri
Alfred Adler:Bütün eserleri
Carl Gustav Jung:Bütün eserleri
Eric Fromm:Bütün eserleri
Emil Durkheim:Bütün eserleri
Jossepf Shumpeter:Bütün eserleri
ULUSLARARASI POLİTİKA
Mehmet GÖNLÜBOL: Uluslararası Politika
Faruk SÖNMEZOĞLU: Dış Politika Analizi
Fikret BAŞKAYA: Paradigmanın İflası
Fikret BAŞKAYA: Reel Atatürkçülük
Fikret BAŞKAYA: Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
Karl POPPER: Açık Toplum ve Düşmanları
Baskın ORAN: Az Gelişmiş Ülke Milliyetçiliği
Baskın ORAN: Kalkık Horoz
Baskın ORAN: Uluslararası Politika Güç ve Barış Mücadelesi
Ernest GELLNER: Uluslar ve Ulusçuluk
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ

Torbjorn L. Knutsen :Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi

iDEOLOJİLER

*Milliyetçilik-Ulusalcılık

Umut Özkırımlı : Milliyetçilik kuramları

Benedict Anderson:Hayali Cemaatler

Partha Chatterjee:Ulus ve Parçaları

Cristophe Jaffrelot:Milliyetçiliği yeniden düşünmek

DIŞ POLİTİKA

Nicholas J. Spykman: Geography and Foreign Policy, I (The American Political Science Review, Vol. 32, No. 1 (Feb., 1938), pp. 28-50)

Nicholas J. Spykman :Geography and Foreign Policy, II (The American Political Science Review, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1938), pp. 213-236)

Nicholas J. Spykman and Abbie A. Rollins :Geographic Objectives in Foreign Policy, I (The American Political Science Review, Vol. 33, No. 3 (Jun., 1939), pp. 391-410)

Nicholas J. Spykman and Abbie A. Rollins Geographic Objectives in Foreign Policy, II (The American Political Science Review, Vol. 33, No. 4 (Aug., 1939), pp. 591-614 )

Ahmet Davuoğlu : Küresel Bunalım

DİPLOMASİ

Henry Kissinger, Diplomacy

Muharrem Ekşi, Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, 2014

T.G. Otte: Diplomatic Theory From Machiavelli to Kissinger

Diplomacy: New Approach in History, Teory and Policy

Harold Nicolson: Diplomacy

*Kamu Diplomasisi

Meltem Ünal Erzen : Kamu Diplomasisi

Muharrem Ekşi: Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası

Ahmet Yalçınkaya,Yeşim Özgen (Editörler) : Kamu Diplomasisi

Gaye Aslı Sancar : Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler

B. Senem Çelik : Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi Boyutu

Vedat Demir: Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç

İlgili Kurumlar : Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, TASAM,TUİÇ

TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Olaylarla Türk Dış Politikası

William Hale :Türk Dış Politikası

Oral Sander: Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü

: Türkiye’nin Dış Politikası

Ahmet Davutoğlu: Stratejik Derinlik

Hasret Çomak (Editör) : 21. yy ‘da Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi

Mustafa Bıyıklı (Editör): Türk Dış Politikası-Cumhuriyet Dönemi

Brock Millman : Türk Dış Politika Stratejisi 1934-42 (Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 3, 483-508 )

Mustafa Aydın : Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs (Middle Eastern Studies, Vol. 35, No. 4, Seventy-Five Years of the

Turkish Republic,152-186)

Baskın Oran(Editör) : Türk Dış Politikası

Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri

*Ermeni Meselesi

Bekir Günay: Ermeni Meselesi ve Yasa Tasarılarında Metodolojik Sorunlar ( 21.yy’da Çağdaş Türk Dış politikası ve Diplomasisi, 252-260)

Bekir Günay : Kafkasya Jeopolitiği ve Ermenistan (Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği, 261-288)

Bekir Günay : İzmit Ermenileri ve Tehcir

Esat URAS: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Korkut Boratov: Türkiye İktisat Tarihi

Ziya Öniş: Turgut Özal Ve Ekonomik Anlayış

Ayşe Buğra/Çağlar Keyder :Vatandaşlık Gelirine Doğru

: Sosyal Politika Yazıları

HUKUK

Yücel Acer : Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı

Hüseyin Pazarcı: Uluslararası Hukuk Dersleri

Cemal Bali Akal: Modern Düşüncenin Doğuşu

Franz Fanon: Yeryüzünün Lanetlileri

:Siyah Deri, Beyaz Maskeliler

Kadir Cangızbey: Globalleşme Terörü

John Holloway: İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek

Mehmet Yüksel :Küreselleşme Hukuk Ve Türkiye

:Modernite Post Modernite Ve Hukuk

Michael Byers: ABD Hegemonyası Ve Uluslararası Hukukun Temelleri

Erdem Denk : Makaleler

Selami Kuram : Uluslararası Hukuk Temel Metinler

Seha MERAY: Devletler Hukuku
Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk Dersleri VI Cilt
Sevin TOLUNER: Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi
Ziya UMUR: Roma Hukuku
YAKINDOĞU

William L. Clavlend : Modern Ortadoğu Tarihi

Hamid İnayet : Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri

Adid Davişa : Arap Milliyetçiliği

Borisoviç Lutskiy : 21 yy Modern Ortadoğu Tarihi

Bernad Lewis: Ortadoğu
Edward Said : Şarkiyatçılık

Bekir Günay : Tarihin Penceresinden Bakarak Arap Baharı ve Türkiye (Makale)

Veysel Ayhan: İmparatorluk Yolu Petrol Savaşlarının Odağında Ortadoğu

Wiiliam L. Clevelan :Modern Ortadoğu Tarihi

İzetullah İzzeti :İran ve Bölge Jeopolitiği

Albert Hourani : Arap Halkları Tarihi

Hamit Bozarslan : Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi

: Ortadoğu

Atilla Kar : Büyük Ortadoğu Kuşatması

Gilles Kepel: Fitne

David Fromkin = Barışa Son Veren Barış

Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı (İstanbul Sabah Kitapları, 1993)

LATİN AMERİKA

Peter H. Smith : Democracy in Latin America

Peter H. Smith,Thomas E. Skidmore: Modern Latin America

Aylin Topal : Latin Amerika’yı Anlamak

Craig Arceneoux: Democratic Latin America

Eduardo Galeano: Latin Amerika’nın Kesik Damarları

AVRASYA

Bekir Günay (Editör): Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji

Mehmet Akif Okur : Yeni Çağın Eşiğinden Avrasya’nın Kalbine Bakmak(Rapor)

Bekir Günay: Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları(Makale)

Ahmet Halaçoğlu= Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri

*Rusya

Geoffrey Hosking : Rusya ve Ruslar Erken Dönemden 12.yüzyıla

Halit Mammadov : Rus Dış Politikasında Stratejik Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktirini (rapor)

Hans Kohen: Panslavizm ve Rus Milliyetçiliği.

Daniel B. Rowland Moscow-The Third Rome or the New Israel ? (Russian Review, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1996), pp. 591-614 )

Dmitry Shlapentok: Bolshevism as a Fedorovian Regime: Fedorovism in the Context of the Russian Culture: The

Problem of Interpretation(Cahiers du Monde russe, Vol. 37, No. 4 (Oct. – Dec., 1996), pp. 429-465 )

Andrei P. Tsygankov:From International Institutionalism to Revolutionary Expansionism: The Foreign Policy Discourse of Contemporary Russia (Mershon International Studies Review, Vol. 41, No. 2 (Nov., 1997), pp. 247-268)

Michael Cherniavsky :”Holy Russia”: A Study in the History of an Idea ( The American Historical Review, Vol. 63, No. 3 (Apr., 1958), pp. 617-637)
Roy Allison :Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy (International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 2,)
Leszek Buszynski: Russia’s New Role in Central Asia ( Asian Survey, Vol. 45, No. 4 (Jul. – Aug., 2005), pp. 546-565)
Heinrich Stammler: Russia between Byzantium and Utopia (Russian Review, Vol. 17, No. 2 (Apr., 1958), pp. 94-103)

Cyril Toumanoff: Moscow the Third Rome: Genesis and Significance of a Politico-Religious Idea(The Catholic Historical Review, Vol. 40, No. 4 (Jan., 1955), pp. 411-447)

Dimitri Stremooukhoff: Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine (Speculum, Vol. 28, No. 1 (Jan., 1953), pp. 84-101)

Gustave Alef: Muscovy and the Council of Florence (Slavic Review, Vol. 20, No. 3 (Oct., 1961), pp. 389-401)

Nikolay Andreyev: Pagan and Christian Elements in Old Russia (Slavic Review, Vol. 21, No. 1 (Mar., 1962), pp. 16-23)

Vasily V. Zenkovsky: The Spirit of Russian Orthodoxy (Russian Review, Vol. 22, No. 1 (Jan., 1963), pp. 38-55)

Carroll L. V. Meeks: Rome Ruined? (Perspecta, Vol. 2 (1953), pp. 6-68)

Dmitry Shlapentokh: The End of the Russian Idea (Studies in Soviet Thought, Vol. 43, No. 3 (May, 1992), pp. 199-217)

N. G. O. Pereira: The Nineteenth-Century Russian Intelligentsia and the Future of Russia(Studies in Soviet Thought, Vol. 19, No. 4 (Jun., 1979), pp. 295-306)

Russell Zguta:The Pagan Priests of Early Russia: Some New Insights(Slavic Review, Vol. 33, No. 2 (Jun., 1974), pp. 259-266)

*Orta Asya ve Kafkasya

Oliver Roy : Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi
Kemal Karpat : İslamın Siyasallaşması
Edward Said : Oryantalizm
Mehmet Saray: Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey
Cemal Gökçe: Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti
Nasır Yüceer : Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı
Tadeusz Swiettochowski : Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Azerbaycan 1905-1920
Harun Yılmaz: Rusya’da Devlet Merkezli Sistem ve Bürokrasi
Cevher Dudayev: Özgürlük Kolay Değil
Hidayet Oruçov: Haydar Aliyev ve Azerbaycan’da Milli Siyaset
Elnur Cemilli: ABD’nin Güney Kafkasya Politikası
Kırgızistan/ 2. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongre Kitabı : Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasi, Ekonomik Arayışlar
Bekir Günay (Derleyen ) Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri
S. Neil MacFarlane: The United States and Regionalism in Central Asia( International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 3,
Regionalism and the Changing International Order in Central Eurasia (May, 2004), pp. 447-461 )

Mehmet Yüce : Kırgız Türkleri’nin Ulusal Kimlik Politikası

Annette Bohr: Regionalism in Central Asia: New Geopolitics, Old Regional Order(International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 3,
Regionalism and the Changing International Order in Central Eurasia (May, 2004), pp. 485-502)

Emmanuel Karagiannis:Political Islam in Uzbekistan: Hizb Ut-Tahrir Al-Islami(Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 2 (Mar., 2006), pp. 261-280)

Roy Allison :Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy (International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 80, No. 2,)

Leszek Buszynski: Russia’s New Role in Central Asia ( Asian Survey, Vol. 45, No. 4 (Jul. – Aug., 2005), pp. 546-565)

Adeeb Khalid: A Secular Islam: Nation, State, and Religion in Uzbekistan (International Journal of Middle East Studies, Vol. 35, No. 4 (Nov., 2003), pp. 573-598)

ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖR

Orhan Gökçe-Uğur Demiray : Terörün Görüntüleri Görüntülerin Terörü

Gamze Güngörmüş Kona: Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği

SİYASAL BİLGİLER

Mehmet Ali Kılıçbay: Siyasetsiz Siyaset

Halis Çetin:Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu

Derda Küçükalp:Siyaset Felsefesi

*Siyasal İslam

Edward W. Said : Oryantalizm

Bekir Günay : II. Abdülhamid’in Panislam Politikası Çerçevesinde Muhammed Alexsander Russell Webb’in ABD’deki Faaliyetleri (Makale)

Kemal Karpat : İslamın Siyasallaşması

Oliver Roy: Siyasal İslam’ın İflası

Emmanuel Karagiannis:Political Islam in Uzbekistan: Hizb Ut-Tahrir Al-Islami(Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 2 (Mar., 2006), pp. 261-280)

Adeeb Khalid: A Secular Islam: Nation, State, and Religion in Uzbekistan (International Journal of Middle East Studies, Vol. 35, No. 4 (Nov., 2003), pp. 573-598)

Ali Bulaç: Din ve Siyaset

*Kadın ve Siyaset

Meltem Ünal Erzen : Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler

Günseli Özkaya: Siyasetin Savurduğu Kadınlar

Johanna Brenner : Sınıf Siyaseti ve Kadın

Kolektif : Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar

11 Yorumlar

  • Merhaba,
   e-kitap olarak bulmanız konusunda yardımcı olmamız yasalar ve telif haklarından dolayı doğru değil fakat birçoğunu halk ve üniversite kütüphanelerinde bulabilmeniz mümkündür.

  • Merhabalar,
   Liste düzenlemesini yapılacaklar listemize ekleyeli uzun süre oldu, sadece şekil olarak değil kitapların birer küçük arka kapak yazısını eklemek de istiyoruz ama henüz sırası gelmedi maalesef.
   Gönüllü olarak yapmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz 🙂

 1. Merhaba,
  Henüz 1. sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisiyim nerden başlayacağımı bilmiyorum başlangıç olarak önerebileceğiniz kitaplar nedir yardımcı olursanız sevinirim yaz tatilim boş geçsin istemiyorum,şimdiden teşekkürler

 2. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  See you later 😉

  XRumer20170725

 3. merhaba liste biraz karışık fakat çok verimli emeğinize sağlık daha 1. sınıf uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. baslangıc olarak önerilen kitapları okumayı düşünüyorum bu yaz. umarım geç kalmamışımdır. teşekkürler

 4. Всем, Привет!
  У моего папы обнаружили рак.
  Это было для нашей семьи достаточно внезапно, мы не стали раскисать и занялись поиском лучшего медика.
  Один мой друг посоветовал, хорошую клинику ШАНС.Главный доктор там, Зоар Рахманинов (Телефон – +972 50-857-7588 (вибер/ватцап)).
  У нас не оставалось выбора. Мы с ним связались.Собрали нужный пакет документов и поехали.
  И о чудо, мой папа с нами, болезнь сошла на нет.Было страшно, но мы победили.
  Желаю этому человеку со светлой головой счастья и хочу выразить свою признательность.

 5. Что уж говорить про студентов кафедры «Техносферная безопасность» МИИТ! Экзамены и зачеты сдаются только через личную кассу к.н. кафедры «ТехБез» МИИТа Сорокиной Екатерины Александровны.
  Сорокина Екатерина Александровна чувствует свою безнаказанность, потому что пользуется протекторатом зав.кафа – Аксенова Владимира Алексеевича

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.