Çin’in Yeni Dış İlişkiler Yasası Üzerine Bir Analiz

Çin, ekonominin güvenliğine yönelik potansiyel tehditler karşısında hükümetin yasal dayanağını güçlendiren ve Batı yaptırımlarına karşı Rusya’da yaşanan sorunları ele almak üzere tasarlanmış yeni dış ilişkiler yasasını Ulusal Halk Kongresi 28 Haziran Çarşamba günü onayladı ve yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

İlk kez 2007 yılında Komünist Parti’nin kongresinde bahsedilen ve mevcut Batı kökenli uluslararası ilişkiler teorileriyle yorumlaması zor olan Li ve Tianxia kavramlarına referans gösterilen “Çin’in yumuşak gücü ve yükselişi” bugün Kuşak ve Yol girişimi ile devam etmektedir. Li kavramı özellikle postyapısalcı bir okumayla tanımlanabilecek ve Batı dillerinde tam çevirisi olmamakla birlikte Çin ve Doğu Asya’ya hakim olan baskın kültüre uyum-ahenk anlamına gelmektedir (Holcombe, 2021). Tianxia ise Çince’de cennetin altındaki boşluk anlamına gelip, Qin’e (2018) göre bu kavram Çin’de bulunan “bütüncül” bir uluslararası ilişkiler kavramına denk geliyordu. Tianxia felsefesinin en büyük ideali ise Datong (büyük uyum) fikridir. Tianxia aynı zamanda Çin’in tarihsel olarak komşu ülkelerle kurduğu ilişkileri ifade eder. Çin, kendisini merkez uygarlık olarak görerek diğer toplumları -çevreyi- birlik ve düzen içinde tutmayı amaçlamıştır (Holcombe, 2021). Bu bağlamda, Tianxia, Çin’in egemenlik ve etki alanının sınırlarını tanımlayan bir kavramdır. Günümüzde, Tianxia kavramı, Çin dış politikası ve küresel ilişkiler tartışmalarında da kullanılmaktadır. Çin medeniyetinin kökeni ve İpek Yolu’nun 4000 yıllık geçmişi düşünüldüğünde Kuşak ve Yol girişimi insanlık tarihinin en eski ve en değerli ulaşım ve ticaret yolunu kapsamaktadır (Tutar ve Koçer, 2019). Çin’in dış politikada oynadığı proaktif rol kapsamında bölgesel ve küresel bir güç olma yolundaki adımları oldukça önemlidir, bu hususta 1 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen dış ilişkiler yasasında birkaç önemli noktaya değinilmiştir (National People’s Congress of the People’s Republic of China, http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2023-06/28/ c_898457.htm, erişim tarihi 5 Temmuz 2023). The Law on Foreign Relations of the People’s Republic of China başlıklı yeni dış ilişkiler yasası altı bölüm içermektedir.

  • Birinci bölümde yeni yasanın dayandığı temel, esas olarak Marksist- Leninist-Çin siyasi yapılarını özetlemektedir. Fakat hegemonya ve mevcut güç siyasetine karşı atıfların bulunması potansiyel olarak, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmazlıklar yaşanacağının göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. Bununla birlikte, birinci bölümde Birleşmiş Milletler’in Çin’in gözünde Washington’a bağlı olmadığı ve başlıca küresel otorite olarak tanımasının gerekliliğinin altı çizilmektedir. Çin Birleşmiş Milletler şartlarının ilkelerine ve amaçlarına bağlı olduğunu da teyit etmektedir (China’s New Foreign Relations Law: Clarifications & Analysis, https://www.china-briefing.com/news/chinas-new-foreign-relations- law-clarifications-analysis, erişim tarihi 5 Temmuz 2023).
  • İkinci bölümde, Çin Komünist Partisi Daimi Komitesi’nin (yedi kişi) Çin’in dış ilişkileriyle ilgili birinci sınıf otorite olduğunun altı çizilmektedir. Mevcut Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden’ın otoriter Çin rejimi söylemlerinin aksine, Xi Jinping Çin’in dolukça demokratik ve kolektif bir biçimde karar aldığını belirtmektedir. Bunu doğrulayan yeni yasaya göre, Çin’in dış ilişkilerinin genel sorumluluğunun Devlet Konseyi’ne ait olduğu ve anlaşmaların imzalanmasından sorumlu olduğu ayrıca Çin dış politikasının yürütme işlerinin Dışişleri Bakanlığı’na bağlılığı belirtirilmektedir. Ayrıca ticari bağların güçlenmesi açısından yerel yönetimlerin yetkilerine ve işlevlerine göre dış ilişkiler kurabileceğini belirtilen ikinci bölümde; Laos, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Vietnam gibi ticari ilişkilerin gelişmiş olduğu ülkelerde ticaretle ilgili yetkilerin genişletileceği ancak ticari amaçların dışına çıkılmayacağı vurgulanmaktadır.
  • Üçüncü bölümde, Çin’in küresel kalkınma, küresel güvenlik ve küresel medeniyet olma girişimleri detaylı bir biçimde doğrulanmaktadır. Bunlar genel olarak Kuşak ve Yol Girişimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi etkisi ve Küresel Medeniyet Girişimi’ne atıf olarak görülmektedir. Fakat yasanın bu bölümünde tek kutupluya karşı çok kutuplu sisteme dönüş için atıflar bulunmaktadır. Çünkü Çin’in yeni dış ilişkiler politikasının G7 tarzı bölgesel bir yönetişimden ziyade küresel yolu izlemektedir. Çin’i sıklıkla dile getirdiği Kuşak ve Yol projesi dahilinde, küresel ekonomiyi ve serbest ticareti destekleyerek ulusal ekonomilerin dışa açılması stratejisi Amerika Birleşik Devletleri’nin savaş sonrasında kullandığı Bretton Woods sistemine benzetilmekte ve eleştirilmektedir. Bu durumda Çin’in küresel bir dış politika izlemesi Amerika Birleşik Devletleri’nin paralel ilerleyen kürsel hakimiyet arzusuyla çatışmaktadır. Islam’a (2022) göre Çin’in yeni bir küresel güç olma aruzusu bulunmamaktadır, Çin tüm ülkelere maddi yardımda ziyade bugün Güney Kore’nin yaptığı gibi “serbest piyasa girişiminin bir eğiticisi” rolüyle yaklaşmaktadır. Ayrıca Çin, Soğuk Savaş’tan sonra Batı medyası tarafından bozulan imajını düzeltmek amacıyla diplomasideki yumuşak güç hedeflerini değerlendirmektedir. Ayrıca Çin’in küresel çevre ve iklim yönetişimine aktif olarak katılma, iklim değişikliği ve sanayileşme konusunda uluslararası işbirliğini desteklemekle ilgili atıfları yasada yer almaktadır. Üçünü bölüm, dış yardım ve hibelerin ele alınmasına atıfta bulunmaktadır, dış yardımın (Kuşak ve Yol girişimine ait olan hibeler dahil olmak üzere) diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyma, diğer ülkelerin içişlerine karışmama temeline dayanacağını belirtmektedir.
  • Dördüncü bölümde Çin’in hukukun üstünlüğü ilkesini ilerleteceği vurgulanmaktadır. 32. Madde’ye göre, “Uluslararası hukukun temel ilkelerine ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyma temelinde ilerleyecek, Çin yabancılarla ilgili alanlarda yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını güçlendirecektir”. 33. Madde’de ise önemli bir çelişki mevcuttur. Bu maddeye göre “Çin, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal eden Çin’in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını tehlikeye atan eylemlere karşı kısıtlatıcı önlemler alma hakkına sahiptir”.
  • Beşinci bölümde temel olarak, Çin’in dış ilişkilerine olan mali taahhüdünü ve ulusal çıkarları korurken dış ilişkileri geliştirme becerisini güçlendirmesi teyit edilmektedir.
  • Altıncı ve son bölüm ise Madde 45 kapsamında yasanın 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmektedir.
 
Çin’in güncel dış politika vizyonu, uzun vadeli hedefleri ve çeşitli politika öncelikleri temelinde şekillenmektedir 1 Temmuz 2023 tarihinde geçen bu yasa ile Çin’in dış politikadaki amaçları uluslararası ilişkiler ve Çin’in çıkarları perspektifinde pekiştirilmiştir. Şu anda, Çin mevcut dış politikasında bölgesel ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Çin, Asya-Pasifik bölgesinde liderlik rolünü güçlendirmek için çaba sarf etmektedir. Bu hususta, Kuşak ve Yol gibi projelerle ekonomik işbirliğini artırmak ve bölgesel entegrasyonu teşvik etmek hedeflenmektedir. Yasanın üçüncü bölümünde belirtildiği üzere ekonomik güç ve küresel ticaret kapsamında Çin, ekonomik açıdan güçlü bir ulus olarak küresel ticarette etkin bir rol oynamak istemektedir. Bu bağlamda, Çin, serbest ticaret anlaşmaları yoluyla ticaret engellerini azaltmayı ve ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaç haline getirmiştir. çevre ve iklim değişikliğinde Çin’in söylemleri adımları bulunmaktadır. Son yıllarda, Çin iklim değişikliği ile mücadelede daha fazla sorumluluk almayı hedeflemektedir. Paris Anlaşması’na bağlılığını sürdürmek ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi desteklemek için çeşitli politikalar geliştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı yükselen güç olma statüsünün tanınması adına Çin, küresel siyasette daha büyük bir rol oynamayı hedeflemektedir. Uluslararası kurumlarda daha fazla temsil edilmek, küresel kuralların oluşturulmasında etkili olmak ve kendi çıkarlarını savunmak için daha fazla diplomatik çaba sarf etmektedir. Sonuç olarak, Çin’in güncel dış politika vizyonu, bölgesel liderlik rolünü güçlendirmek, ekonomik gücünü artırmak, çevre sorunlarına odaklanmak ve küresel siyasette daha etkili bir aktör olmak üzerine odaklanmaktadır. Bu vizyon, Çin’in ulusal çıkarlarını korumak ve uluslararası platformlarda daha fazla ağırlık kazanmak için stratejik adımlar atmaya devam etmesini sağlamaktadır. Ancak, Çin’in dış politikası, karmaşık bir dizi faktörden etkilenmekte olup, uluslararası ilişkilerdeki değişen dinamikler ve diğer ülkelerle ilişkilerindeki gelişmelerle şekillenecektir.

Zeynep Çağla ERİN

 

Kaynakça

The Law on Foreign Relations of the People’s Republic of China. http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/ 2023-06/28/c_898457.htm.

Ellis-Devonshire, C. (2023). China’s New Foreign Relations Law: Clarifications & Analysis. Https://www.China-Briefing.Com/News/Chinas-New-Foreign-Relations-Law-Clarifications- Analysis/.

F. Kutluay Tutar, & F. Ş. Koçer. (2019). Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi: Bir Kuşak Bir Yol. JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 5(17), 618–626. https://doi.org/10.31589/joshas.144

Holcombe, C. (2021). Doğu Asya Tarihi Çin Japonya Kore Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla Kadar (3rd ed.). Dergah Yayınları.

Islam, N. (2022). Çin ve 21. Yüzyıl Yeni Dünya Düzeninin Alternatif Tılsımları: Çin, Batı Kökenli Olmayan Yumuşak Güç Modelini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor? In Citation: Ulisa: Journal of International Studies (Vol. 6, Issue 1). https://aybu.edu.tr/yulisa

A. Acharya & B. Buzan (Eds.). Batı Kökenli Olmayan Uluslararası İlişkiler Teorisi (pp. 51–84). Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.

Çin Dış İlişkiler Yasası Çin Dış İlişkiler Yasası Çin Dış İlişkiler Yasası Çin Dış İlişkiler Yasası Çin Dış İlişkiler Yasası Çin Dış İlişkiler Yasası

 

Sosyal Medyada Paylaş

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

Pekin’de Filistin Uzlaşı Anlaşması

Filistin Uzlaşı Anlaşması Şaşırtıcı bir diplomatik gelişme, rakip Filistinli...

Biden’ın Çekilmesi Amerikan Dış Politikası İçin Ne Anlama Geliyor?

Haftalar süren yoğun spekülasyonların ardından dün, 21 Temmuz'da, ABD...

Joe Biden Adaylıktan Çekildi: Demokratların Adayı Kim Olacak?

Biden Adaylıktan Çekildi Başkan Joe Biden'ın 21 Temmuz 2024'te X...

Trump Saldırısı Üzerine Robert Lieberman’la Söyleşi

Trump Saldırısı Eski ABD Başkanı Donald Trump’a 13 Temmuz'da...