Özgürlükten Kim Korkar? Liberalizmin Geleceği İçin Mücadele


Bu yazı ilk olarak CUNY Lisansüstü Merkezi‘nde Tarih ve Siyaset Bilimi  Profesörü ve Liberalizmin Kayıp Tarihi: Antik Roma’dan Yirmi Birinci Yüzyıla kitabının yazarı Helena Rosenblatt imzasıyla 20 Şubat 2024 tarihinde Foreign Affairs dergisinde yayımlandı. 

Liberalizmin krizde olduğunu söylemek basmakalıp hale geldi. Fareed Zakaria, 1997 gibi uzun bir süre önce, bu sayfalarda yer alan bir makalede, dünya çapında artan “liberal olmayan demokrasi” tehdidi konusunda uyarıda bulunmuştu. O zamandan bu yana sayısız makale ve kitap, popülizmin, otoriterliğin, köktenciliğin ve milliyetçiliğin liberal dünya düzenine yönelik artan tehditlerini açıklamaya çalıştı. Akademisyenler aynı zamanda bu tehditlere yol açmış gibi görünen insani değişimler (ekonomik, politik, demografik, kültürel veya çevresel) üzerinde de oldukça fazla düşündüler.

Son on yılda başka bir tema ortaya çıktı. Küçük ama sesini duyuran bir grup düşünür, krizin kaynağının liberalizmin kendisinde olduğunu iddia ediyor. Genellikle “postliberaller” olarak anılan bu kamptakiler, sosyal ve politik düzene ilişkin liberal anlayışların ölümcül derecede kusurlu olduğunu savunuyorlar. Liberalizmin, aşırı küreselleşme, toplumsal bağların yok olması, artan ekonomik güvensizlik, çevresel bozulma ve yirmi birinci yüzyıl toplumunun algılanan diğer kusurları da dahil olmak üzere bugün dünyayı etkileyen birçok hastalığın sorumlusu olduğunu söylüyorlar.

Şimdi, İngiliz siyaset filozofu John Gray ve Yale entelektüel tarihçisi Samuel Moyn, yani kamusal entelektüellere dönüşen iki akademisyen, liberal projenin kendi kendine sebep olduğu gerileme olarak gördükleri şeye ağırlık verdiler. Her ne kadar liberal demokrasinin bir bakıma başarısız olduğu konusunda hemfikir olsalar da, liberalizmle kastettikleri ile onun geleceği olarak gördükleri keskin bir şekilde farklılaşıyor. The New Leviathans‘da Gray, liberalizmin tehlikeli mitler ve yanılsamalar üzerine inşa edilmiş temelde hatalı bir inanç olduğunu ileri sürüyor. Özgürlük getirmek yerine, dizginsiz hükümet gücüne yol açarak dünyanın büyük bir kısmını totaliterliğin eşiğine getirdi; yalnızca Vladimir Putin’in Rusya’sında ve Xi Jinping’in Çin’inde değil, aynı zamanda gelişmiş Batı demokrasilerinde de.

Buna karşılık, Kendine Karşı Liberalizmde Moyn (Liberalism Against Itself), liberal düşüncenin hem övgüye değer hem de gerçekleştirilebilir ideallere dayandığı için temelde sağlam olduğunu savunuyor. Moyn’a göre, mevcut kriz liberalizmden değil, onun ihanetinden, bizzat liberal düzenin mimarlarından başkası tarafından kaynaklanmamıştır. Liberalizmin savunucularının, temel değer ve ilkelerini terk ederek çekingen ve kaygılı hale geldiklerini, yeni taraftarlar kazanmaktan ziyade düşmanlarını savuşturmakla daha çok ilgilendiklerini ileri sürüyor. Gray, liberal devletlerin gittikçe daha fazla kontrol sahibi canavarlara dönüştüğünü görürken, Moyn onları, refah devletinin trajik bir şekilde parçalanmasına başkanlık ederek küçülmüş ve zayıflamış buluyor.

YENİ DÜŞÜNCE POLİSİ

Yeni Leviathanların karamsarlığı sürpriz olmamalı. Uzun zamandır liberalizme yönelik eleştirisi ve kasvetli önsezileriyle tanınan Gray, çağdaş liberal düzenin “piyasaların yayıldığı yerde özgürlüğün de geleceği” yanılsaması etrafında inşa edildiğini, yani piyasa kapitalizminin ve liberal değerlerin her yerde zafere ulaşacağı yanılgısının etrafında inşa edildiğini öne sürüyor. Bunun yerine, bu güçlerin “kendi yolunda giden” ve arkasında felaketten başka bir şey bırakmayan geçici bir “siyasi deney” olduğunu yazıyor. Geleceğin kasvetli olduğunu ileri sürüyor. Toplumlar iklim değişikliğini durduramayacak, çevre tahribatını önleyemeyecek. Yeni teknolojiler uygarlığı kurtarmayacak. İngiliz iktisatçı Thomas Malthus‘un on sekizinci yüzyılda aşırı nüfusa ilişkin korkunç öngörüleri yine de doğru çıkabilir. Gray, Batı kapitalizminin “başarısızlığa programlanmış” olduğunu söylüyor.

Gray’e göre belki de en büyük felaket piyasa güçleri ve bunun sonucunda zenginlik ile siyasi nüfuz arasındaki bağlantının devletlerimizi daha az değil, daha fazla totaliter hale getirmesidir. “Çin’in daha çok Batı’ya benzemesi yerine, Batı daha çok Çin’e benzemeye başladı” diye yazıyor. Üstelik gelecekte liberal hükümetlerin diğer siyasi düzen biçimlerinden daha başarılı olacağını düşünmek için hiçbir neden yok. Bunun yerine, “küresel anarşi koşullarında birbirleriyle etkileşime giren farklı rejimler” öngörüyor.

Gray’e göre liberalizm hatalı öncüllere dayanmaktadır. Liberaller insanların hayvanlardan daha iyi olduğunu iddia ederek kendilerini övüyorlar. Değiller. İnsanlar zevk için zulmediyor. Liberallerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hayalleri tam olarak budur: hayaller ve üstelik tehlikeli olanlar. Gray, insanlık fikrinin, bazı insanların diğerlerinden daha az insan olarak tanımlanmasına olanak tanıyan ve onları ortadan kaldırmak için bir gerekçe sağlayabilen “tehlikeli bir kurgu” olduğunu yazıyor. Tarihin bir ilerleme öyküsü olduğu düşüncesi de kendini beğenmiş bir başka yanılsamadır. Toplumun amansız ilerlemesine ilişkin varsayımları nedeniyle siyaset teorisyeni Francis Fukuyama ve bilişsel psikolog Steven Pinker‘ı özel olarak azarlıyor.

Ancak Gray’in en çok yıkmak istediği liberal efsane, Batı’daki insanların özgür toplumlarda yaşadıklarıdır. Modern dönemin büyük bölümünde liberal devletlerin özgürlüğü genişletme ve tiranlığa karşı koruma sağlama çabasında olduğunu kabul ediyor. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte aynı devletler maddi ilerleme, kültürel uyum ve ulusal güvenlik arayışı içinde iktidar üzerindeki geleneksel kısıtlamaları giderek daha fazla “bir kenara attılar”. “Yirminci yüzyılın totaliter rejimleri gibi” diye yazıyor, günümüzün liberal devletleri “ruh mühendisleri haline geldi.”

Eğer hükümetler totaliter hale geldiyse toplum da totaliter hale geldi. Gray, Batı ülkelerinde düşünceyi ve dili kontrol etmeye yönelik yaygın çabaları görüyor ve özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversite kampüslerinde kendi deyimiyle (woke religion) “uyanmış din”den tedirgin oluyor. Aslına bakılırsa, “uyanıklık”tan (wokeism) duyduğu sıkıntı hem totalitarizm korkusunu hem de abartıya olan tutkusunu besliyor gibi görünüyor. Amerikan üniversitesinin “sorgulayıcı rejimin modeli” haline geldiğini yazıyor. Wokeizm ve kimlik politikalarının, “ekonomik açıdan gereksiz olan, ancak toplumun koruyucusu olmaya hevesli lümpen entelijansiyanın” ürünleri olduğunu sürdürüyor.

Yeni Leviathan’lar ara sıra içgörüler ve merak uyandırıcı bilgilerle doludur. Gray, Putin’in, feodalizme saygı duyan ve çarın Rusya’ya “otokratik bir sosyalizm” dayatmasını isteyen, Konstantin Leontyev* adlı meçhul bir on dokuzuncu yüzyıl Rus düşünürüne hayran olduğunu yazıyor. Aslında Gray, amacının bize hayatın ne kadar rastlantısal ve dehşetle dolu olduğunu hatırlatmak ve liberal toplumun totalitarizme doğru gittiğini açıkça belirtmek olduğu tahmin edilen Rus veya Bolşevik konulara 70 sayfadan fazla ayırıyor. Sonuçta Çarlık Rusya’sının kendisini besleyen topluma karşı çıkan kendi “lümpen entelijansiyası” vardı ve bakın orada neler oldu.

Ancak bu tarihin liberalizmle gerçekte ne ilgisi olduğu açıklanmadan bırakılıyor. Gray ayrıca liberalizmle neyi kastettiğini de açıklamıyor. Kitabın başında, 1986’da belirlediği dört temel liberal ilkeyi sıralıyor: Bireylerin her türlü toplumsal topluluk üzerinde ahlaki önceliği vardır; tüm insanların eşit ahlaki değere sahip olması; ahlaki değerlerin tüm insanlar için evrensel olduğu ve belirli kültürel biçimlerden öncelikli olduğu; ve tüm sosyal ve politik düzenlemelerin iyileştirilebileceğini. Ancak Gray, bu ilkelerin farklı zamanlarda farklı insanlar için farklı anlamlara gelebileceğini kabul etmiyor. Bugün kendilerine “klasik liberaller”, “sosyal liberaller”, “liberal sosyalistler” ya da sadece “liberaller” diyen insanlar var. Her ne kadar bir takım inançları paylaşsalar da destekledikleri politikalar kökten farklılık gösterebilir. Liberalizmin hangi çeşidi proto-totaliterdir? Diğer pek çok postliberal için olduğu gibi Gray için de liberalizm, onun ne anlama gelmesini istiyorsa onu ifade ediyor gibi görünüyor.

KÖTÜ OTORİTE

Gray’in liberal geleneğe dair önyargılı görüşü, on yedinci yüzyıl İngiliz filozofu Thomas Hobbes‘u tuhaf bir şekilde kullanmasını kısmen açıklıyor. Yeni Leviathanlar’ın her bölümü, Hobbes’un devlet iktidarı hakkındaki temel incelemesi olan Leviathan‘dan bir alıntıyla başlar; sanki okuyucuya gerçeğin bir özünü ve gelecek olana dair meşum bir uyarıyı sağlarmış gibi. Gray, liberaller arasında Hobbes’un “belki de hâlâ okumaya değer tek kişi” olduğunu yazıyor. Görünüşe göre Hobbes, Gray’in de paylaştığı insan doğasına ilişkin son derece karanlık görüşü nedeniyle okumaya değer. Hobbes’un doğa durumunu, yaşamın “yalnız, yoksul, kötü, acımasız ve kısa” olduğu bir savaş durumu olarak adlandırması meşhurdur. İnsanların böyle bir varoluştan kaçmak için mutlak bir egemenliğe gönüllü olarak boyun eğeceklerini, güvenlik karşılığında özgürlüklerinden vazgeçecekleri bir toplumsal sözleşme oluşturacaklarını düşündü. Başka bir deyişle, toplumun gelişmesi için sınırsız güce sahip bir hükümet gereklidir.

Gray, Hobbes’un gözlerinden okuyucuları dünyanın nereye doğru gittiğini görmeye davet ediyor. Liberaller ne derse desin, aslında özgürlükten korktuklarını ve bu yükü hafifletmek için devletten koruma aradıklarını ısrarla vurguluyor. Dolayısıyla liberalizmin destekçileri kaçınılmaz olarak totaliterliğe dönüşecek güçlü bir devlet yaratacaklar. Hobbes’u okumaya değer tek liberal olarak adlandıran Gray, liberallerin aslında gizli totaliter olduklarını ve bunu bildiklerini ima ediyor.

Ancak Gray burada yanılıyor. Hobbes liberal değildi. Her ne kadar yirminci yüzyıl siyaset felsefecileri Hobbes’u ve bir nesil sonra John Locke‘u liberalizmin kurucu babalarından biri olarak kabul etseler de, bu Anglo-merkezci gelenek, her iki adamın da kullandığı gerçek dil ve fikirlerin yanı sıra anlayışlarındaki keskin farklılıkları da görmezden geliyor. liberalliğin. Özellikle Leviathan‘ın “liberalizm” diye bir şeyin ortaya çıkmasından 150 yıl önce yayımlanmış olması dikkat çekicidir; ve kendini liberal olarak tanımlayan hiçbir kişi Hobbes’u liberal kanonun kurucusu, hatta üyesi olarak tanımamıştır. Gray kitabına gerçek bir erken liberal düşünürle başlasaydı, farklı bir hikaye anlatmak zorunda kalacaktı.

Liberaller yalnızca devletin değil toplumun da oluşturduğu tehditlerle ilgileniyorlardı.

Fransız İsviçreli siyaset teorisyeni Benjamin Constant‘ı (1767-1830) düşünün. Kendini liberal olarak tanımlayan ve kendi yaşamı boyunca liberal olarak anılan ilk kişilerden biri olan Constant, doğa durumu ve toplumsal sözleşme kavramlarını pratik kullanım için fazla soyut olduğu gerekçesiyle reddetti. İnsan doğasına dair asla saf olmasa da iyimser bir bakış açısına sahipti. On dokuzuncu yüzyıldaki liberal arkadaşları gibi o da insanların, herkesin çıkarına olacak şekilde barışçıl özyönetim yeteneğine sahip olduğuna inanıyordu. Bu ilk düşünürler, hukukun üstünlüğünü ve anayasal olarak sınırlı hükümeti tesis ederek ve bireysel özgürlükleri koruyacak güvenceler sağlayarak Hobbesçu otoriterliği imkansız hale getirmek için mücadele ettiler. Her ne kadar Gray bunu bir dereceye kadar kabul etse de -ve hatta yeni ortaya çıkan demokrasilerin başlangıçta “Hobbes’un yanıldığını” gösterdiğini kabul etse de- liberalizmi, yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda her şeye gücü yeten devletler yaratarak sözde orijinal niyetlerini terk etmekle suçluyor.

Gray, 19. yüzyıl liberalizmini daha doğrudan ele alarak, liberallerin en başından itibaren yalnızca çok güçlü bir devletin değil, aynı zamanda ister adaletsiz bir ekonomi, ister baskıcı bir din yoluyla olsun ya da toplumsal geleneklerin aptallaştırılması da dahil olmak üzere toplum tarafından da oluşturulan bireysel ilerlemenin önündeki birçok engel ve tehditlerle ilgilendiklerini görecekti. Gray’in dediği gibi, özgürlükten korkmak yerine, on dokuzuncu yüzyıl liberalleri ve onların halefleri onu güvence altına almak ve genişletmek için savaştılar. Bireysel hakları ve özgürlükleri kısıtladığı için liberalizmi suçlamanın hiçbir anlamı yok. Ancak Gray’e göre Hobbes bile yeterince kötümser değil. Gray, “Doğa durumundan nihai bir kurtuluş yoktur” diye yazıyor. Sonuçta hâlâ okumaya değer olduğunu düşündüğü tek liberali deviriyor.

CENNET KAYBOLDU

Moyn liberalizmde bir sorun olduğu konusunda hemfikir ama Gray’in açıklamasıyla benzerlikler burada bitiyor. En çok ikonoklastik insan hakları tarihiyle tanınan ve yirminci yüzyılın sonlarındaki insan hakları hareketinin büyük ölçüde başarısız olduğunu savunan bir bilim insanı olan Moyn, yine de insanların sonunun gelmediğine ve liberalizmin onarılabilir olduğuna inanıyor. Kendine Karşı Liberalizm kitabında, orijinal haliyle liberal düşüncenin mevcut krizin nedeni olmadığını savunuyor. Onun anlatımıyla, on dokuzuncu yüzyıl liberalleri insan doğası konusunda iyimserdi ve insanın kendisini ve toplumu geliştirebileceğine inanıyordu. Ve yirminci yüzyılın ortalarına kadar liberallerin “özgür ve eşit kendini yaratma” fikrine bağlı olduklarını ve insanlığın gelişmesi için gerekli koşulları oluşturmaya çalıştıklarını yazıyor. Zamanla bu koşullar evrensel oy hakkı ve refah devletinin yanı sıra bireysel yetkilendirme ve piyasa özgürlüğünü de kapsayacak hale geldi.

Ancak daha sonra, Moyn’un açıklamasına göre, bir grup Soğuk Savaş liberali, liberalizmi tanınmayacak şekilde yeniden algıladı. İkinci Dünya Savaşı’nı ve Nazizm ile Stalinizmin aşırılıklarını deneyimlemiş olduklarından, insan doğasına ilişkin çok daha az umutlu olan görüşleri benimsediler. Bu düşünürler özgürleşme ve sürekli gelişme ideallerini benimseyerek liberalizmin totaliterliğe dönüşebileceğinden endişe ediyorlardı. Sonuç olarak, Soğuk Savaş liberalleri “kaygılı” ve “minimalist” hale geldiler ve özgürlüğün devletin müdahale etmemesi olarak tanımlandığı olumsuz bir özgürlük görüşünü benimsediler. Moyn’a göre, insanlığın ilerlemesine yönelik arzularını daralttılar ve liberalizm sonunda “neoliberalizme ve yeni muhafazakarlığa dönüştü.”

Moyn, aralarında Oxford siyaset teorisyeni Isaiah Berlin, Avusturyalı İngiliz filozof Karl Popper, Amerikalı fikir tarihçisi Gertrude Himmelfarb, Alman Yahudi göçmen siyaset teorisyeni Hannah Arendt ve Amerikalı edebiyat eleştirmeni Lionel Trilling‘in de bulunduğu temsili Soğuk Savaş liberallerine ayrı bölümler ayırıyor. Yol boyunca aralarında özgürlükçü Avusturyalı iktisatçı Friedrich Hayek ve Amerikalı ilahiyatçı Reinhold Niebuhr‘un da bulunduğu başkalarını da tanıtıyor. Moyn, Soğuk Savaş’ın büyük bölümünde Harvard’da ders veren ve çalışmaları liberalizmin nasıl itibarının düştüğünü, hırslarının azaldığını gösteren siyaset teorisyeni Judith Shklar‘la özel olarak ilgileniyor. Bu nedenle, 1957 tarihli After Utopia adlı kitabında, orijinal Aydınlanma ilkelerinin çoğunu terk eden yeni bir liberal düzenden yakınıyordu. Ancak kariyerinin son onyıllarında o da liberalizmi, Moyn’un sözleriyle, “eşitlerden oluşan özgür bir topluluğun inşası için bir temelden çok, zararı azaltmanın bir yolu” olarak gördü.

Moyn, “Soğuk Savaş liberalizmi bir felaketti” diye yazıyor. Sovyet tehdidine aşırı tepki göstererek, “ismine layık” bir liberal toplum yaratmayı başaramadı. Dünya bunun sonuçlarını yaşıyor. Moyn, bu düşünürlerin refah devletine karşı çıkmasalar bile, liberal idealizmi reddetmelerinin, sonraki nesillerde eşitlik sarmalına ve refaha yönelik saldırılara zemin hazırladığını öne sürüyor. Moyn, komünizmin çöküşünden sonra bu geleneğe meydan okumak yerine, yeni nesil yazar ve teorisyenlerin Soğuk Savaş liberalizmini, İslamcı aşırıcılıktan MAGA (Make America Great Again) Hareketine ve “uyanık” tiranlığa (woke tyranny) kadar demokrasiye yönelik yeni algılanan tehditlere kadar genişlettiklerini düşünüyor. Kendisi, bu sonraki neslin, liberalizme ilk etapta “coşkulu destek” verebilecek nitelikleri netleştirmekte sürekli olarak başarısız olduğunu yazıyor.

Özellikle Moyn’un liberalizme ne olduğuna ilişkin açıklaması Gray’inkine taban tabana zıttır. Moyn’a göre Soğuk Savaş liberalleri ve onların çağdaş halefleri, Gray’in ısrar ettiği gibi devleti büyütmek yerine zayıflattı. Hatta Moyn’un kitabını Gray’e yanıt olarak okumak bile cazip gelebilir. Moyn, liberalizmin “uçurumda dengede” olduğu konusunda ısrar edenlerle aynı fikirde değil. İnsanları yoldan çıkaranın, korkuya, kaderciliğe ve eyleme ihtiyaç duyulduğunda umutsuzluğa sürükleyen şeyin tam da bu tür bir felaketçilik olduğuna inanıyor. Liberalizmin yanlış yola sapmasına neden olan da işte bu düşüncedir.

KRİZ Mİ, KATALİZÖR MÜ?

Şüpheciler ve eleştirmenler bile Kendine Karşı Liberalizmin açık bir dille yazıldığını ve tartışıldığını kabul etmelidir. Moyn, liberalizmi Hobbes gibi bir antiliberal düşünceye bağlama hatasına düşmüyor. Bunun yerine Constant ve onun genç çağdaşları John Stuart Mill ve Alexis de Tocqueville gibi gerçek liberallerin fikirlerinden yararlanıyor. Moyn aynı zamanda liberalizmin tarihlerinde çoğunlukla dışarıda bırakılan bir şeyi, yani onun ahlaki iyimserliğini ve hatta onun ahlaki gündemi olarak adlandırılabilecek şeyi gün ışığına çıkarıyor. On dokuzuncu yüzyıl liberalizminin temel amaçlarından biri, ”insanların entelektüel ve ahlaki açıdan gelişmesine olanak sağlayacak” koşulları yaratmaktı.

Ancak Moyn, erken liberalizmin aynı fikirde olduğu ilkelerini bulup seçiyor. Liberalizmin sosyalist bir biçimini destekliyor ama dışarıda bıraktığı başka bir özgürlükçü biçim daha var. On dokuzuncu yüzyıl liberallerinin devleti “insan özgürleşmesinin bir aracı” olarak gördüklerini söylemek konuyu basitleştirmek olur. İngiliz idealist filozof T. H. Green ve Fransız siyasetçi Léon Bourgeois gibi bazıları bunu yaptı, ancak İngiliz filozof ve sosyal bilimci Herbert Spencer ve Fransız iktisatçı Frédéric Bastiat gibi diğerleri bunu yapmadı. “Klasik” veya “ortodoks” liberaller olarak adlandırılabilecek bu ikinci düşünürler de ilerlemeye ve özgürleşmeye inanıyorlardı ve geleceğe dair iyimserdiler, ancak devlete daha az güvenleri vardı.

Yeni Leviathanlar, Kendine Karşı Liberalizm’den farklı olarak hüzünlü bir kitaptır ve mevcut durumdan çıkış yolu olmadığını öne sürmektedir. Gray’e göre, liberalizmi – veya kendisinin “aşınmış ilerici umutların müzikli brokarı” olarak adlandırdığı şeyi – kurtarmaya çalışmak anlamsız olurdu. Bunun yerine, Batı demokrasileri basitçe hedeflerini düşürmeli ve “uyum sağlamalıdır.” Moyn bu tür kaderciliği reddediyor. İnsanların hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiği ve nasıl bir toplumda yaşamak istedikleri konusunda yapmaları gereken önemli seçimler var. Liberalizmi gömmenin değil, yeniden keşfetmenin zamanının geldiğini düşünüyor.

Liberalizm tarihi boyunca birçok krizle karşı karşıya kaldı. Hatta krizde, Fransız Devrimi’nin krizinde doğmuştu. Daha önce de zorlu düşmanlarla karşılaşmış ve kendisini birçok kez yeniden keşfetmişti. Kesinlikle bunu tekrar yapabilir. Bunun tam olarak nasıl yapılacağına ise yeni nesil düşünürler, politika yapıcılar, politikacılar ve son olarak da seçmenlerin karar vermesi gerekiyor. Bununla birlikte, iyi yönetilen bir toplumun bireysel özgürlüğün pahasına olmadığı, aksine onu ilerletmeye hizmet ettiği bir liberalizm vizyonunu arzularlarsa başarıya ulaşma olasılıkları daha yüksektir.

HELENA ROSENBLATT, CUNY Lisansüstü Merkezi’nde Tarih, Siyaset Bilimi ve Fransızca Profesörüdür ve Liberalizmin Kayıp Tarihi: Antik Roma’dan Yirmi Birinci Yüzyıla kitabının yazarıdır.

*Konstantin Nikolayeviç Leontyev (1831-1891) – Bizansçılık ve Şark Meselesi

Sosyal Medyada Paylaş

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

Gençlere Avrupa Turu: DiscoverEU ile Kültürel Keşifler

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından başlatılan DiscoverEU programı, gençlere...

Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü BM Genel Kurulu’nda Tartışılacak

📣 Eylem Çağrısı: 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü...

Yükseköğretime Erişim İzleme Anketi

Bu anket, 6 Şubat Depremi sonrasında Hatay'da yükseköğretime erişimde...

Küresel Güney Sorunu: Batı’nın Yanıldığı Noktalar

Bu yazı Uluslararası Kriz Grubu CEO'su Comfort Ero tarafından...