2024 Uluslararası İlişkiler Kitapları: 10 Kitap Önerisi

TUİÇ Akademi olarak sizlere 2024 Uluslararası İlişkiler Kitapları önerilerimizi belirledik. 2023 yılında ve yakın zamanda yayımlanan kitaplardan yaptığımız seçkide yer veremediğimiz bir çok kitap olduğunun farkındayız. İlerleyen dönemlerde okuma önerilerimize devam edeceğiz. Şimdiden hepimiz için bolca okuyacağımız sağlıklı bir 2024 yılı diliyoruz. 

İşte 2024 Uluslararası İlişkiler Kitapları…

1- Power Structures in International Politics

Michael Poulshock’un “Uluslararası Politikada Güç Yapıları” (Power Structures in International Politics) adlı kitabı, 10 Aralık 2023’te yayımlandı. Kitap, dünya olaylarının dinamiklerine orijinal bir bakış açısı sunarak, uluslararası ilişkileri hesaplamalı bilim üzerinden ele alıyor. Devletlerin nasıl siyasi güç biriktirdiğini ve bu rekabetin kaynak çatışmalarına, koalisyon oluşturmaya, emperyalizme, güç dengesine ve küresel istikrarsızlığa nasıl yol açtığını açıklıyor. Yüzden fazla çizimle zenginleştirilmiş, sürükleyici ve erişilebilir bir üslupla yazılmış olan bu eser, jeopolitik, uluslararası ilişkiler ve nicel bilimlere ilgi duyan geniş bir kitleye hitap ediyor.

2- International Relations Theory – Seventh Edition

 

“Uluslararası İlişkiler Teorisi Yedinci Baskı” (International Relations Theory Seventh Edition), Mark V. Kauppi ve Paul R. Viotti tarafından yazılmış, 15 Ağustos 2023’te yayımlanmıştır. Kitap, öğrencilerin çeşitli devlet ve devlet dışı aktörlerin işleyişi hakkında kavramsal ve eleştirel düşünmelerine yardımcı olacak benzersiz bir yaklaşım sunuyor. Yedinci baskı, güncel uluslararası ilişkiler teorilerini (gerçekçilik, liberalizm, ekonomik-yapısalcılık ve İngiliz Okulu), yorumlayıcı anlayışları (yapısalcılık, feminizm, postmodern, eleştirel teori ve yeşil teori), normatif düşünceleri ve antik dünyadan modern çağa kadar olan entelektüel temelleri kapsıyor.

3- Right and Wronged in International Relations

 

“Uluslararası İlişkilerde Haklı ve Haksız” (Right and Wronged in International Relations) kitabı, Brian C. Rathbun tarafından yazılmış ve 10 Ağustos 2023’te Cambridge University Press tarafından yayımlanmıştır. Rathbun, uluslararası ilişkilerde ahlak konusundaki yaygın görüşlere karşı çıkıyor. Kitap, devletlerin haksızlığa uğradıklarında verdiği tepkilere odaklanarak, ahlaki değerlerin uluslararası ilişkilerde her zaman var olduğunu ortaya koyuyor. Rathbun, Alman dış politikası üzerine arşiv çalışmaları, büyük metin veritabanları analizi ve Rus, Çin ve Amerikan halkları üzerine yapılan anketler aracılığıyla uluslararası ilişkilerde ahlakın rolünü yeniden değerlendiriyor.

4- And then What?

 

Catherine Ashton’ın “And Then What?” kitabı, 28 Eylül 2023’te yayımlandı. Ashton, 2009-2014 yılları arasında AB’nin ilk Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olarak görev yapmıştı. Kitap, Catherine Ashton’ın uluslararası diplomasideki deneyimlerini anlatıyor. Ashton, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olarak, 28 ülkenin görüş ve değerlerini temsil etme zorluğuyla karşılaştı. Kitapta, Ukrayna’daki çatışmadan Sırbistan-Kosova anlaşmasına kadar birçok önemli olayı ele alınıyor. Ashton, diplomatik çabaları ve tarihi anlaşmaların arkasındaki süreçleri detaylandırırken, modern diplomasi hakkında değerli içgörüler sunuyor. Bu eser, günümüz dünyasının karmaşık siyasi ve diplomatik meselelerine dair derin bir anlayış kazandırıyor.  İran nükleer anlaşması gibi tarihi anlaşmaların müzakerelerinde yer almış Ashton kitapta modern diplomasiye dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

5- International Relations: The Key Concepts

 

“Uluslararası İlişkiler: Anahtar Kavramlar” (International Relations: The Key Concepts) kitabının 4. baskısı, Steven C. Roach ve Alexander D. Barder tarafından yazılmış ve 29 Eylül 2023’te yayımlanmıştır. Kitap, uluslararası ilişkiler alanındaki en önemli temaları tanıtıyor ve 16 yeni giriş içeriyor. Bu yeni girişler arasında Antroposen, Otoriter Popülizm, Sınırlar, Brexit, Onur, Hiyerarşi, Kesişimsellik, Pandemi, Postmodern Savaş, Irk Savaşı, Dirençlilik gibi konular bulunuyor. Her seviyedeki okuyucu ve öğrenci için ideal bir kaynak olan bu kitap, uluslararası ilişkiler alanında geniş bir bakış açısı sunuyor.

 

6- International Political Economy (7th Edition)

“Uluslararası Politik Ekonomi” kitabının 7. baskısını Thomas Oatley, 30 Kasım 2022’de Routledge tarafından yayımlamıştır. Kitap, küresel ekonomiyi, kazananlar ve kaybedenler yaratan siyasi bir rekabet olarak ele alıyor. Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisini, iklim değişikliğini ve büyük güçlerin rekabetinin global ekonomiye etkilerini inceleyerek, okuyucuları küresel ekonomik politikalar hakkında eleştirel perspektif sunuyor. Kitap, geniş bir bakış açısıyla küresel ekonomiyi siyasi bir rekabet olarak ele alıyor ve bu rekabetin kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor. Özellikle siyasi teori, tarih ve ekonomi konularında sınırlı bilgisi olan öğrencilere yönelik hazırlanan bu metin, devlet ve devlet dışı aktörlerin güç ve zenginlik peşindeki çabalarını irdeliyor. Küresel ekonominin işleyişini ve ekonomik politikaların küreselleşme bağlamında nasıl şekillendiğini anlatırken, okuyucuları eleştirel düşünmeye teşvik ediyor.

 

7- Middle East Politics and International Relations

“Orta Doğu Politikası ve Uluslararası İlişkiler: Kriz Bölgesi” kitabının ikinci baskısı, Shahram Akbarzadeh tarafından yazılmış ve 28 Ekim 2022’de Routledge tarafından yayımlanmıştır. Kitap, Orta Doğu’daki iç savaşlar ve insani krizler ile artan Rus ve Çin etkisinin altında yatan değişen jeopolitik dinamikleri ele alıyor. Orta Doğu’nun modern tarihindeki önemli olayların kökenlerini inceleyerek, okuyuculara bu olayların anlamını ve tarih üzerindeki etkilerini anlamalarında yardımcı oluyor. Kitap, dış müdahale, İslam’ın politik tezahürleri, milliyetçilik ve insan hakları gibi temaları detaylı bir şekilde işliyor.

8- Big Tech Firms and International Relations

 

Li Sheng’in “Big Tech Firms and International Relations: The Role of the Nation-State in New Forms of Power” kitabı, 7 Ağustos 2022’de yayımlandı. Kitap, büyük teknoloji firmalarının uluslararası ilişkilerde yeni bir güç olarak ortaya çıkışını ve ulus devletlerin bu firmaları düzenleme şekillerini incelemektedir. Bu çalışma, uluslararası ticaret üzerindeki etkileri ve ulusal güvenlik, bilgi yönetimi ve yeni teknolojilere erişimdeki dönüşümleri ele alıyor. Kitap, ABD, Çin ve AB gibi hükümetlerin yasal düzenlemelerini ve büyük teknoloji firmalarının faaliyetlerini nasıl kontrol altına aldıklarını tartışıyor.

9- How Migration Really Works

Hein de Haas’ın “How Migration Really Works: A Factful Guide to the Most Divisive Issue in Politics,” kitabı, 9 Kasım 2023’te yayımlandı. Kitap, göç hakkındaki yanlış anlamaları ve mitleri ele alarak, konu hakkında yeni bir bakış açısı sunuyor. Yazar, küresel göç, iklim değişikliği ve göçün etkileri gibi konuları araştırarak, göçün gerçek dinamiklerini ve etkilerini detaylı bir şekilde inceliyor. Bu eser, göçü korkulacak bir sorun değil, gerçekler üzerine kurulu bir anlayışla ele alıyor.

Hein de Haas’ın “How Migration Really Works” kitabı, göçle ilgili yaygın yanılgıları ve mitleri çürütüyor. Kitap, göçü korkulacak bir sorun olarak değil, gerçek verilere dayanarak ele alıyor ve göçün gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bu çalışma, göçün kompleks doğasını ve toplumsal etkilerini kapsamlı bir şekilde inceliyor, okuyuculara göç konusunda daha bilinçli bir bakış açısı kazandırıyor.

10- One Hundred Years of Turkish Foreign Policy (1923-2023)

Binnur Özkeçeci-Taner ve Sinem Akgül Açıkmeşe tarafından editörlüğü yapılan “Türk Dış Politikasının Yüz Yılı (1923-2023): Tarihsel ve Teorik Yansımalar” kitabı, 15 Eylül 2023’te Palgrave Macmillan Cham tarafından yayımlandı. Kadın akademisyenler tarafından yazılan bu eser, Türkiye’nin dış politikasının tarihsel sürekliliklerini ve değişimlerini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve Türkiye’nin farklı bölgeler ve küresel aktörlerle ilişkilerini değerlendiriyor. Türkiye’nin devlet çıkarlarının yönetici elitin çıkarlarıyla her zaman örtüşmeyebileceğini vurgulayarak, Türkiye’nin yüzüncü yılının, ideolojik temellere dayanmaktan ziyade pragmatik bir strateji gerektirdiğini belirtiyor. Kitap, çeşitli Uluslararası İlişkiler teorilerini kullanarak Türkiye’nin iç politikası ile dış politika yapımı arasındaki etkileşimi aydınlatıyor. Türkiye’nin dış politikasının evrimini ve birçok bölge ve küresel aktörlerle ilişkilerindeki önemli gelişmeleri inceliyor. Kitap, Türkiye’nin dış ilişkilerindeki sürekliliklere ve bazı alanlardaki önemli değişikliklere ve kopuşlara dikkat çekiyor.

BONUS: A Companion to Modern Turkey’s Centennial

“A Companion to Modern Turkey’s Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923,” editörleri Alpaslan Özerdem ve Ahmet Erdi Öztürk olan, Eylül 2023’te yayımlanan bir eserdir. Kitap, Türkiye’nin kuruluşundan günümüze kadar olan siyasi, sosyolojik, ekonomik ve kurumsal dönüşümlerini derinlemesine inceliyor. 52 bölüm ve 7 ana kısımda, ülkenin siyasi ideolojileri, yönetim zorlukları, dış politikası ve toplumsal kültürü gibi çeşitli konular ele alınıyor. Disiplinlerarası bir grup akademisyen tarafından kaleme alınan bu eser, Türkiye’nin geçmişinden bugüne ve geleceğe uzanan yolculuğunu detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Farklı disiplinlerden dünyada öncü 60’tan fazla bilim insanının katkı verdiği eser, Türkiye’nin siyasi ideolojilerini, yönetim zorluklarını, dış politikasını, ekonomik gelişimini ve toplumsal kültürünü kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

2024 Uluslararası İlişkiler Kitapları listemizi burada sonlandırıyoruz. Sizlerin mutlaka okunması gerektiğiniz düşündüğünüz ve yeni çıkan kitaplara ilişkin bilgileri [email protected] adresinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca henüz güncellememiş olsak da daha önce yaptığımız ULUSLARARASI İLİŞKİLER FİLM LİSTESİ‘NE göz atabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarih:

Beğenebileceğinizi Düşündük
Yazılar

2024 Kuzey Makedonya Eğilimleri: Batı Balkanlar Anketi

2024 Batı Balkanlar Bölgesel Anketi, Kuzey Makedonya’nın sosyo-politik ve...

2024 Kosova Eğilimleri: Batı Balkanlar Anketi

2024 Kosova Eğilimleri Anketi  2024 Batı Balkanlar Bölgesel Anketi, Kosova’nın...

2024 Bosna Hersek Eğilimleri: Batı Balkanlar Anketi

2024 Bosna Hersek Anketi 2024 Batı Balkanlar Bölgesel Anketi, Bosna-Hersek’in...

Online Staj Başvuruları Açıldı

TUİÇ Akademi Online Staj (O-Staj) programı 2016 yılından itibaren...