Latin Amerika’da Amerika Birleşik Devletleri – Çin Rekabeti Ekseninde Nikaragua Kanalı

0
                                               ...

Soğuk Savaş Döneminde Oluşan ve Gelişen İttifak: NATO ve Türkiye

0
  Özet  Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II.Dünya Savaşı’nın galip devletleri idi. II.Dünya Savaşı’ndan sonra sistem bir kez daha değişime uğramıştı, ve yeni...

STK’ların Yerel Yönetimlerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Etkisi

0
ÖZET Bugün artık demokraside siyasal sistemlerin gelişmişliği ve demokratikliği, vatandaşların karar süreçlerine katılımıyla da yakından ilgilidir. Klasik demokrasi anlayışındaki gibi katılım, sadece “oy verme” davranışı...

Marksist Bağlamda Ailenin Kökeninde Kadının Rolünün Feminist İncelemesi

0
  Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana aile yapısı, çeşitli ekonomik gelişmelerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler ailedeki iş bölümünü ve kadının aile içindeki statüsünü etkilemiştir. Avcı...

Sivil Toplum Örgütlerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri

0
  Özet Küreselleşen dünyada, sivil toplum kuruluşlarının her geçen gün rolü değişiklik göstermekte ve artmaktadır.  Değişen bu düzene oldukça kolay uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları, devletleri...

Doğa Durumu Kavramının Kökeni ve Hobbes, Locke ve Rousseau’nun Doğa Durumuna...

0
Özet Bu makale, doğa durumu anlayışını üç teorisyenin farklı bakış açılarından incelemektedir. Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes ve John Locke, siyasal teorilerini doğa durumu öncülüne dayanarak...

Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye’nin Afrika’ya Yardımları

0
Özet Uluslararası sistemde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları zaman içerisinde devletler için en az askeri ve ekonomik kapasite kadar önemli yer...

Türkiye’nin AB’ye Üyelik Sürecine Kıbrıs Sorunu’nun Etkisi

0
  Özet Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri uzun yıllardır süregelen ve akıbeti tam olarak belli olmayan önemli konulardan biridir. Uluslararası arenada her an değişmeye müsait olan güç dengesi,...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Yönelik Eleştiriler ve Reform Talepleri

0
ÖZET Birleşmiş Milletler (BM) neredeyse tüm egemen devletleri içinde barındıran uluslararası bir örgüttür. İkinci Dünya Savaşı’nın vahim sonuçlarından sonra uluslararası barış ve güvenliği tesis etmenin...

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik STK’ların Faaliyetleri

0
  SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK STK'LARIN FAALİYETLERİ: TÜRKİYE VE ALMANYA KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ   Özet 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş, 5 milyondan fazla insanı zorla yerinden ederek başta...